Skogsbruk

Diagrammet nedan visar hur avverkningarna varierat genom åren.
De mesta av uppgifterna är hämtade från TSA:s förvaltningsberättelser.
Data för de första 20 åren är mycket knapphändiga. Det är också långt
senare, under vissa perioder svårt att få fram nivåer för avverkning
i egen regi, smårotposter och vedhuggning ( som utgjort en inte
oväsentlig del av avverkningarna). Diagrammet har därför vissa brister
där förhållandevis noggranna data för tex. försäljningsposter blandats
med en del mer eller mindre approximerade värden.
För åren 1922-1938 finns delvis uppgifter om utsyningens storlek.
Under åren 1921 och 1922 avverkades det enligt tillgängliga uppgifter
knappast något alls förutom det virke som höggs ut ur väggatan när väg
byggdes från Slussfors till Tärnaby. Styrelsen gjorde då en framställan
till Länsstyrelsen om att detta virke skulle tillfalla delägarna men någon
notering om svar på denna förfrågan finns inte. För de två följande
åren utsynades 8000 m3sk per år men inga poster försåldes.

From 1925 när en hushållningsplan över Allmänningen färdigställts
låg utsyningen på i storleksordningen 20000 m3sk per år för åren
1925 och 1926. From 1927 utsynades c:a 20000-25000 m3sk årligen.
Uppgifter om hur försäljningen av postena lyckats under de tidiga
åren är knapphändiga men det framgår att de oftast varit mycket
svårsålda mest beroende på bristen på flottleder.
I räkenskaperna finns en del uppgifter om inkomster från virkes-
försäljning så en del virke såldes nog, men det är problematiskt
att översätta detta till virkesvolymer.
För 1931 finns en noggrann sammanställning av Revirförvaltaren
över all avverkning på Allmänningen. (Kungliga Domänstyrelsen
skötte fram t.o.m. 1939 Alllmänningens bevakning och förvaltning
mot ett årligt arvode).