Natur och miljö

Inom Sorsele kommun är c:a 55 % av landarealen skyddad i form av naturreservat. Till detta skall läggas de frivilliga avsättningar som görs av stat, skogsbolag, allmänning, privata samt övriga ägarkategorier.


Sorsele Övre Allmänningsskog ligger till stor del inom det sk. fjällnära området och i nära anslutning till Vindelsfjällens Naturreservat. Allmänningens naturvårdsambitioner består i att komplettera det övriga omfattande skogsmarksskyddet i kommunen. Detta görs genom att avsätta nyckelbiotoper och andra områden med naturvärden.

Vi har också tecknat Naturvårdsavtal med Skogsvårdsstyrelsen på 2 områden ( 129 ha) och ytterligare 3 ( 86 ha) områden är planerade att ges samma skydd.


Vår naturvårdsstrategi utgår från ett landskapsperspektiv där landskapets potentiella förmåga att hysa rödlistade arter står i focus.
Natursvårdstänkandet finns alltid med när vi planerar och utför skogliga åtgärder. Miljöer med asp, sälg och rönn ges särskild prioritet.