Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma för Tärna-Stensele Allmänningsskog i Tärnaby torsdag 00 12 21.

Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström öppnade årets decemberstämma med att hälsa alla välkomna. Inledningsvis beskrev han innevarande år som ett relativt lugnt år för den ordinarie skogliga verksamheten. Härigenom har arbetsinsatser kunnat koncentreras till att färdigställa fältarbetet för den nya skogsbruksplanen samt till det EU-projekt med namnet "TSA-SÖA, Framtid-Historia" som TSA drivit tillsammans med Sorsele Övre Allmänningsskog.

Fortsättningsvis berörde han behovet av att TSA:s verksamhet visar följsamhet med den övriga samhälls-utvecklingen, inte minst vad det gäller en modern ekonomisk förvaltning. Enligt Tellström försvåras en sådan idag av ett i vissa delar otidsenligt reglemente. I sammanhanget nämnde han också kort om de planer som finns på ett utökat samarbete med Sorsele Övre Allmänningsskog.

Vidare påtalade han det troliga i att TSA:s skogsbruk i framtiden blir underkastat någon form av certifiering. Styrelsen har därför inlett undersökningar om hur en sådan kan påverka verksamheten.

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för dagens stämma valdes Per-Alrik Frohm, Rönnbäck enligt valberedningens förslag.

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

Till att justera protokollet för dagens stämma valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Dan Frohm, Klippen. Dessa valdes också till rösträknare vid eventuella voteringar. Senare under stämman fastställdes att protokollet skall justeras på TSA:s kontor i Umnäs 2000 12 29 kl. 10.00.

 

§ 4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes och till punkten övriga frågor anmäldes tre ärenden enligt följande:

1. Terje Karlsson, Dorotea angående fiskearrende i Grannäs.

2. Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs angående certifiering.

3. Kjell Larsson, Umnäs angående älgjakt.

 

§ 5 Upprop av ombud.

Föreskrivet upprop genomfördes.

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

TSA:s styrelseordförande. Sven Olof Tellström redovisade på vilket sätt stämman utlysts och stämman godkände detta förfarande. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs uttalade önskemål om att hädanefter få tre exemplar av kungörelsen tillsänt sig vilket bifölls.

 

 

§ 7 Röstlängdens godkännande.

Beslut togs om att justera röstlängden i samband med eventuell omröstning.

 

§ 8 Val av 2 revisorer och ersättare för 2001.

Till ordinarie revisorer för år 2000 omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag Svante Anderback, Vilhelmina och Nils-Gustav Johansson, Hemavan. Till Siffergranskare valdes Svante Anderback.

Till ersättare för dessa omvaldes Jan-Erik Larsson, Umnäs som ersättare för Svante Anderback och Bertil Malmfjord, Rönnäs som ersättare för Nils Gustav Johansson. Till ersättande siffergranskare valdes Nils-Gustav Johansson.

 

§ 9 Val av 2 ordinarie styrelseledamöter och deras ersättare för perioden 2001-2004.

Till ordinarie ledamöter i TSA:s styrelse omvaldes Solweig Eriksson, Laisholm och Torbjörn Oskarsson, Slussfors. Till ersättare för Solveig Eriksson valdes Bernhard Stabbfors, Tängvattnet och för Torbjörn Oskarsson, Jonny Söderlund. Samtliga val skedde i enlighet med valberedningens förslag.

 

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för 2001.

Tärna-Stensele Allmänningsskogs kassör Solveig Eriksson presenterade förutom en uppföljning av innevarande års budget, styrelsens förslag till budget för nästa år. Budgetförslaget godkändes av stämman.

 

Budgetförslag för 2001

Intäkter

Rotpostförsäljning

3 365 000

Egna avverkningar

178 000

Jakt- och fiskeintäkter

140 000

Arrenden

110 000

Hyresintäkter

19 000

Övriga intäkter

10 000

Vägbidrag

244 000

4 066 000

Kostnader

Skogsvård

957 575

Förändring av skogsvårdsavsättningar

-154 575

Skogsbruksplan

150 000

Underhåll av vägar

465 000

Skogsvägar

450 000

Jakt- och fiske

30 000

Försäkringspremier

60 000

Fastighetsunderhåll

100 000

Utredningskostnader

20 000

Skogsförvaltning

300 000

Allmänna förvaltningskostnader

125 000

Arvoden, reseersättningar styrelsen

200 000

Arvoden, reseersättningar revisorer

25 000

Arvoden, reseersättningar stämmoombud

45 000

Arvoden, reseersättningar samråd, naturvård

10 000

Till styrelsens förfogande

30 000

Representation

5 000

Övriga personalkostnader

0

Avskrivningar och nedskrivningar av

materiella anläggningstillgångar

180 000

2 998 000

 

Rörelseresultat

1 068 000

Avsatt för utdelning

-1 136 000

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter

125 000

Räntekostnader

-5000

Resultat efter finansiella poster

52 000

Extraordinära Intäkter

0

Bokslutsdispositioner

Avsatt till periodiseringsfond

-10 400

Återförd K-surv

0

Skatt på årets resultat

-11 648

Budgeterat resultat

29 952

 

 

Stämman avbröts för kaffe och smörgås.

 

§ 11 Motion från styrelsen angående översyn av reglementet.

TSA:s styrelse har i en motion till stämman utryckt önskemål om att göra en översyn av allmänningsskogens reglemente. Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström läste upp motionen och utvecklade motivet ytterligare för en sådan åtgärd. Styrelsen menar att det nästan femtio år gamla reglementet är otidsenligt, inte minst på det ekonomiska området.

En livlig diskussion följde där bla Dan Frohm, Klippen och Bengt-Göran Burman, Tärnamo berömde initiativet till en översyn. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs menade att inget kunde ändras eller tillföras som berörde jakt och fiskefrågor. Han fick medhåll av Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs som hävdade att varken styrelsen eller stämman har några befogenheter att besluta om något som han menar är den enskildes rätt. Terje Karlsson, Dorotea yrkade på bifall men ville betona vikten av att anlita juridisk hjälp. Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström förklarade att man i motionen bara förslår att en översynsprocess initieras. Vilka eventuella ändringar som kan eller behöver göras får utredningen visa. Han betonade också att överensstämmelsen med gällande lagstiftning bör vara garanterad i och med Länsstyrelsens funktion som godkännande instans. Vidare förklarade han att styrelsen har för avsikt att använda sig av juridisk experthjälp löpande under arbetets gång.

Förvaltare Henrik Sandström betonade att det redan nu är klart att en del ändringar måste göras p.g.a. ändringar i lagstiftningen.

Stämman beslutade med bred majoritet att yrka bifall för motionen.

 

 

 

§ 12 Beslut om plats där protokoll skall hållas tillgängligt för delägarna.

Stämman beslutade att protokollet skulle hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Beslut togs också på att tillsända samtliga ombud och även revisorer ett exemplar av protokollet samt att det skall finnas tillgängligt på TSA:s hemsida på Internet.

 

§ 13 Beslut om i vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma skall införas.

Stämman beslutade att kungörelse om allmänningsstämma skall införas i Västerbottens Kuriren och i Västerbottens Folkblad. Skogvaktare Anders Pettersson meddelade att kungörelsen framgent även kommer att finnas tillgänglig på hemsidan med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

§ 14 Styrelsens redovisning av stämmans uppdrag att undersöka möjligheterna om delning av Allmänningsskogen.

Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström redogjorde för de diskussioner som förts med Länsstyrelsens juridiska enhet om huruvida en delning av Allmänningsskogen är möjlig eller inte. Beskedet man fått är att en delning inte är möjlig att genomföra med utgångspunkt från gällande lagstiftning och reglemente.

Till detta skall läggas de omfattande praktiska problem som skulle uppstå i samband med en delning.

I och med denna redogörelse får styrelsens uppdrag från stämman anses vara utfört.

Stämman godtog styrelsens redogörelse och ärendet lades till handlingarna.

 

§ 15 Övriga frågor.

1. Fiskearrende i Grannäs.

Terje Karlsson, Dorotea framförde en fråga om hur avtalet för fiskearrendet för den sk. Innansjön i Grannäs blivit utformat. Han och flera med honom i området var oroliga för om deras fiskerätt i sjön begränsats genom TSA:s utarrendering.

Allmännningsstyrelsens ordförande förklarade att fiskrätten för allmänningsdelägare består trots utarrenderingen. Dock får delägarna bara fiska i utarrenderade sjöar enligt de regler som gäller för fiskevårdsområdet.

 

2. Certifiering

Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs önskade få information om certifiering. Frågan behandlades under en tidigare punkt men redovisas här.

Ordföranden Sven-Olof Tellström redogjorde för en del av de funderingar som finns kring en certifiering av Allmänningsskogen. Skogvaktare Anders Pettersson berättade i korthet med stöd av Förvaltare Henrik Sandström om de två certifieringsmodeller som finns idag, PEFC och FSC. Pettersson menade att en certifiering enligt PEFC är det som i dagläget ser ut att passa TSA bäst.

 

3. Älgjakt

TSA:s Huvudjaktledare Kjell Larsson, Umnäs frågade om några älgar fällts under årets älgjakt på områdena 1 och 3.

Eskil Rubertsson, Akkan som tidigare skriftligen meddelat att han tänkt jaga på område 1 utan att betala några avgifter till TSA svarade att det inom området skjutits 3 älgar och att man rapporterat in detta direkt till länsstyrelsen. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs som även han meddelat att han tänkt bedriva älgjakt på område 3 utan avgifter till Allmänningsskogen svarade att endast en kalv skjutits under höstens jakt. På fråga från Kjell Larsson om Eskils Rubertsson dotter jagat älg på Allmänningen under 2000 svarade Eskil att så inte var fallet.

 

Därefter följde en diskussion om hur man på ett bra sett skulle kunna bedöma älgstammens storlek och variation på olika områden. Hans Lindström, Norra Fjällnäs m.fl. menade att älgobsen var en bra metod medan Kjell Larsson menade att metoden används tidigare på allmänningen och fungerat dåligt bl.a. beroende på olika jakttider hos älgjaktlagen. Bengt-Göran Burman, Tärnamo föreslog att en älginventering skulle kunna göras delvis utifrån en spårinventering och drivas i form av ett samverkansprojekt med jaktvårdskretsen.

 

§ 16Delgivningar

Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström redogjorde kort för de domar som under året berört de jakträttsliga frågorna för allmänningsskogarna. Nyligen avkunnades en dom från Hovrätten gällande Sorsele Övre Allmänningsskog där styrelsens befogenhet att avkräva skjutprov av delägare vid älgjakt på Allmänningsskogen ifrågasatts av några delägare. Hovrätten har gett styrelsen rätt i denna fråga och dömt de klagande att betala skadestånd till allmänningsstyrelsen. Vidare berörde han ett ärende gällande fällavgifter för allmänningsdelägare, ( även det från SÖA), där ett beslut från Regeringsrätten under början av året fastställt länsrättens tidigare beslut. Beslutet gällde om stämman gjort något fel när den beslutade avslå en motion där motionären ansåg att styrelsen ej haft rättighet att ta ut någon intern fällavgift för älg.

I Länsrätten fann man att inte något fel begåtts.

Eskil Rubertsson, Akkan lämnade in en skrivelse till allmänningsstyrelsen där han redogör för sin syn på styrelsens befogenheter att fatta beslut om älgjakt på Allmänningsskogen.

 

§ 17 Avslutning

Ordföranden för stämman, Per-Alrik Frohm tackade för visat intresse under dagens stämma och förklarade decemberstämman 2000 för avslutad.

 

 

Umnäs 00 12 29

 

 

 

Per-Alrik Frohm

Stämmans ordförande

Anders Pettersson

Vid Protokollet

 

 

Justeras:

 

 

Dan Frohm

Eskil Rubertsson