Protokoll fört vid ordinarie stämma med delä-

                                                     garna  för Sorsele Övre Allmänningsskog i Am-

                                                     marnäs den 28 juni 2003 kl. 10.00 - 13.15

 

 

 

§ 1

Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öpp-

nad.

 

 

§  2

Val av stämmoordförande.

Oliver Gustafsson, Sorsele väljes att leda dagens förhandlingar,

 

 

§ 3

Val av justerare.

Nils Sandström, Karlsgård och Bruno Strömgren, Nabbnäs väljes att jämte ordförande justera

stämmans protokoll. Dessa skall tjänstgöra som rösträknare vid en eventuell votering.

 

 

§  4

Fastställande  av dagordning.

Ett förslag till dagordning har upprättats i överensstämmelse med reglementet. Stig Vänn- berg hävdar att den motion som finns upptagen ej skall behandlas då jaktfrågor ej kan be-

handlas av styrelse eller stämma. Halvar From anför samma argument och uppmanar Kuno

Andersson som inlämnat motionen att återkalla denna. Denne vidhåller dock att motionen

skall behandlas. Stämman beslutar att arbeta efter föreslagen dagordning.

 

 

§ 5

Stämmans kungörelse.

Redogöres för på vilket sätt kungörelse och kallelse till stämman skett vilket skett enligt reg-

lementet och fattat stämmobeslut varför kallelsen godkändes.

 

 

§ 6

Godkännande av röstlängd.

Den justerade röstlängden, där ändrade ägarförhållanden införts godkändes.

 

 

§ 7

Förvaltnings och bokslutsredovisning.

Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret föredras av Anders Pettersson medan bokslutet föredras av kassören  samt beslutar stämman att godkänna dessa  som lägges till

handlingarna.

 

 

§ 8

Revisorernas   berättelse.

Bengt Oscarsson föredrar revisorernas berättelse. Handlingen godkännes och lägges till hand-

lingarna.

Stig Vännberg, Nils Sandström, Halvar From, Bengt Oscarsson, Rickard Persson och Karl-Gunnar Holmberg  reserverar sig skriftligt mot beslutet.

 

 

§ 9

Frågan om ansvarsfrihet.

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

 

 

§ 10

Arvode till styrelsens ordförande.

Nämnda arvode har varit oförändrat sedan 1994 som då baserades på gällande basbelopp för konsumentprisindex. Stämman beslutade år 2001 om en översyn av arvodet  samt att  jämfö-

relse skulle ske med övriga allmänningar i länet. Valberedningen som utrett frågan har utgått från basbeloppet för konsumentprisindex per 2003.01.01 som är kronor 38.600 och föreslår

att arvodet fastställes till 0,8 basbelopp på årsbasis eller kronor 2.895 per månad  f o m

2003.01.01 och skall vara oförändrat även år 2004.

Revisorerna skall som tidigare arvoderas mot faktura. Stämman beslutar enligt valberedning-

ens förslag.

 

 

§ 11

Arvoden till styrelsens ledamöter och övriga funktionärer.

Valberedningen har även utrett denna fråga och lämnat följande förslag som överensstämmer

till största delen med övriga allmänningars. Den tid som arvoderas  är avresa från bostaden

till återkomsten. Arvodet är uppbyggt i två delar heldags och halvdagsarvode. Under 4 timmar

utgår halvdagsarvode och längre tid heldagsarvode. Heldagsarvodet är 2 % av basbeloppet för

heldag eller kronor 772- och 1,2 % av basbeloppet för halvdag eller kronor 463- och dessa ar-

voden gäller f o m 2003.01.01 och skall vara oförändrade även år 2004.

Reseersättning utgår med 26 kronor per körd mil.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

 

 

§ 12

Behandling av motion.

Kuno Andersson har lämnat en motion till stämman om en höjning av anmälningsavgift och

fallavgifter för älgjakten på allmänningens marker. Dessa skall vara  lika med de avgifter

som tillämpas av länsstyrelsen på statens marker ovan odlingsgränsen. Han  hävdar i sitt an-

förande till motionen att han anser att de delägare som utnyttjar jakten skall betala ett högre

pris. Bengt Oscarsson redogör för  ett styrelsemöte under år 2000 där han var närvarande och

i sitt anförande hänvisar han till ett antal lagar  som enligt honom visar att styrelsen ej kan fat-

ta beslut i jaktfrågor och fiskefrågor.

Styrelsen har  behandlat motionen och föreslår att denna avslås med motiveringen att detta är

en fråga som stämman ej kan besluta om utan beslut skall ske i styrelsen. Kuno Andersson och ett antal delägare yrkar att motionen bifalles.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att stämman beslutat att avslå motionen

Votering begäres och skall verkställas. Den som röstar på styrelsens förslag röstar ja  och den

som röstar på motionärens förslag röstar nej.

Vid röstningen avges totalt  118.944 röster fördelade med 60.820 ja och 58.124 nej.

Stämman har sålunda beslutat att avslå motionen.

 

 

§ 13

Övriga frågor.

Bengt Oscarsson lämnar en skrivelse till styrelsen med krav på åtgärder som skall vidtas vad

gäller jakt och fiskefrågor.

 

 

§ 14

Avslutning.

Stämmans ordförande tackar delägarna för visat engagemang vid dagens förhandlingar och

förklarar stämman avslutad.

 

Vid protokollet

 

 

…………………………………………….      …………………………………………….

sekr                                                                     ordf

 

 

…………………………………………….       …………………………………………….

just                                                                       just

 

 

Notering:

Justeringsmännen  har i separat skrivelse lämnat sina synpunkter

över protokollet. Den som önskar ta del av denna skrivelse kan

ringa 0952 - 109 17 eller 0952 - 535 24