Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma för Tärna-Stensele Allmänningsskog i Tärnaby lördag 02 12 14.

 

       Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

§ 1   Stämmans öppnande.

      

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström hälsade alla välkomna till årets decemberstämma.

I sitt inledningsanförande påtalade Tellström att nya avverkningsberäkningar gjorts utifrån skogsbruks-planen. Dessa visar på att TSA uthålligt kan arbeta med en genomsnittlig årlig avverkningsnivå på

c:a 24 000 m3sk trots omfattande naturvårdsrestriktioner. Därefter sammanfattande han det gångna årets verksamhet som följer:

Gruskrossning.

-En större mängd grus har krossats upp för att täcka vägunderhållsbehovet för de närmaste åren.

 

Exkursion

- I augusti hölls en större exkursion för i första hand medlemmar i Norra Skogsklubben och det Skogshistoriska Sällskapet. TSA var markvärd och stod för programinnehållet.

 

Markköp

- Efter diverse uppvaktningar har även allmänningsskogar getts möjlighet att delta i den av staten anstiftade skogsmarksförsäljningen från Sveaskog. TSA har lämnat in intresseanmälan.

 

Skogsförsäljning

- Årets skogsförsäljning har gått bra. Särskilt positivt är att vi fått en för området ny aktör på köparsidan, Norske Skog AS. Vi arbetar aktivt med att vidareutveckla våra norska affärskontakter.

 

Naturvårdsavtal

- Så kallade Naturvårdsavtal har tecknats med Skogsvårdsstyrelsen för två skogsområden som tillsammans omfattar c:a 90 ha. Ett sådant avtal innebär i korthet att man mot viss ersättning förbinder sig att avstå från skogsbruk under en 50 årsperiod inom berört område. Upplåtelsen innebär inga inskränkningar för jakt och fiske.

 

Rennäringspolitik

- Allmänningen har skickat in sitt yttrande över den Rennäringspolitiska Kommitténs betänkande. Yttrandet finns tillgängligt på hemsidan med adressen:  www.allmskog-ac.nu

 

Trafikskadat vilt

- Ny eftersöksgrupp är bildad.

 

Enskilda vägar                 

- Sänkningar av bidragssatser för statsbidrag till enskilda vägar är annonserade. Detta kan bl.a. påverka TSA:s engagemang i Kirjesåvägen. Utvecklingen bevakas. 

 

 

 

§ 2   Val av ordförande för stämman.

      

Till ordförande för dagens stämma föreslogs Dan Frohm och Per-Alrik Frohm. Dan Frohm meddelade att han avstod.

       Till ordförande för dagens stämma valdes Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

 

 

 

§ 3   Val av 2 st. protokolljusterare.

 

Till att justera protokollet för dagens stämma valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Erland Johansson, Hemavan. Dessa valdes också till rösträknare vid eventuella voteringar. Det fastställdes också att protokollet skall justeras på TSA:s kontor i Umnäs, fredag 2002 12 20 kl. 10.00.

 

 

 

 

§ 4   Godkännande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes. I samband med punkten anmälde Hans Lindström, Norra Fjällnäs tre övriga frågor enligt följande: 1. Eftersök av trafikskadat vilt. 2. Uppgifter och instruktioner för valberedning.

3. Arbetsfördelning mellan förtroendevalda revisorer.

 

 

 

§ 5   Upprop av ombud.

 

       Föreskrivet upprop genomfördes av TSA:s kassör Solweig Eriksson.

 

 

 

§ 6   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

TSA:s styrelseordförande. Sven Olof Tellström redovisade på vilket sätt stämman utlysts varvid stämman godkände detta förfarande.

 

 

 

§ 7   Röstlängdens justering.

 

Beslut togs om att justera röstlängden i samband med eventuell omröstning.

 

 

 

§ 8   Val av två revisorer och deras ersättare för 2003.

 

Valberedningen hade föreslagit följande personer till revisorer:

Till ordinarie revisorer för år 2003: Omval av Svante Anderback, Umeå och Nils-Gustav Johansson, Hemavan. Svante Anderback föreslogs till siffergranskare.

Till ersättare: Omval av Jan-Erik Larsson, Umnäs som ersättare för Svante Anderback och Bertil Malmfjord, Rönäs som ersättare för Nils Gustav Johansson.

 

I samband med punkten ville Hans Lindström, Norra Fjällnäs, som suttit som ordförande i valberedningen ta upp en fråga som han tidigare anmält under övriga frågor. Detta godkändes.

Lindström menade att det kan finns oklarheter kring rollfördelningen mellan revisorerna och att frågor därför kan ramla mellan två stolar. Av den anledningen är det viktigt menade Lindström, att bägge revisorerna arbetar med såväl siffergranskning som övrig revision.

 

Utöver förslag från valberedningen föreslogs Erland Johansson, Hemavan och Dan Frohm, Klippen till ordinarie revisorer men båda avböjde.

 

Stämman beslutade att tillsätta revisorer helt enligt valberedningens förslag med tillägget att Nils Gustav Johansson övertar Svante Anderbacks siffergranskande roll om denne är frånvarande.

 

 

 

§ 9   Val av tre ordinarie styrelseledamöter och deras ersättare för perioden 2003-2006.

 

       Valberedningens förslag till val lästes upp av ordföranden i valberedningen, Hans Lindström.

       Valberedningens förslag:

 

       Ordinarie ledamöter:

       Sven-Olof Tellström, Tärnaby, omval

       Mats Söderström, Västansjö, omval

       Stellan Ingvarsson, Sandås nyval

 

       Suppleanter:

       Per-Gunnar Sedholm för Sven Olof Tellström

       Rickard Kristoffersson för Mats Söderström

       Malte Anderback för Stellan Ingvarsson

 

Ordföranden P-A Frohm frågade först stämman om man kunde välja Sven-Olof Tellström och Mats Söderström till ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag vilket bifölls.

Utöver valberedningens förslag föreslogs Kjell Larsson, Umnäs som ordinarie ledamot istället för Stellan Ingvarsson. I samband med detta val begärdes votering.

 

 Röstning företogs i form av sluten omröstning och utföll som följer:

 

Stellan Ingvarsson: 1 425,5 röster

 

Kjell Larsson: 2 908,5 röster

 

Ogiltiga röster: 208 (fel namn angivet)

 

Stämmans ordförande konstaterade att stämman valt Kjell Larsson som ordinarie styrelseledamot.

 

 

Utöver valberedningens förslag till suppleanter föreslogs följande personer:

 

Stellan Ingvarsson, Sandås

Nils Gustav Johansson, Hemavan

Dan Frohm, Klippen

 

Diskussion fördes om Malte Anderback skulle kunna sitta som suppleant i styrelsen när hans bror valts till revisor. Från valberedningens sida hävdade man att detta är möjligt när det gäller suppleanter.

Andra menade att det var olämpligt. Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström påtalade att det klart framgår av reglementet att ett sådant val inte är tillåtet.

Av liknande anledning  fann man att inte heller Nils-Gustav Johansson, Hemavan, i egenskap av revisor, kan föreslås som suppleant.

 

Val företogs där stämman genom muntligt upprop valde Stellan Ingvarsson till suppleant för Kjell Larsson och Rickard Kristoffersson som dito för Mats Söderström. I valet mellan Dan Frohm och Per Gunnar Sedholm som suppleant för Sven-Olof Tellström valde stämman  efter muntligt upprop Dan Frohm.  

  

 

 

§ 10 Val av valberedning för 2003               

 

Inledningsvis togs frågan upp om hur många personer som behövs i en valberedning. Förslag på tre, fyra och fem ledamöter fanns. Efter diskussioner fastslogs att fem personer var mest lämpligt.

Sven-Olof Tellström framförde ett förslag om att valet av valberedning framgent borde avse en tvåårs-period. Stämmoordföranden prövade detta förslag med bifall i stämman.

Tellström redogjorde också för ett förslag till arbetsuppgifter för valberedningen

Hans Lindström, Norra Fjällnäs som suttit som ordförande i valberedningen innevarande period meddelade att han inte önskade fortsätta med uppdraget.

Följande personer föreslogs därefter utgöra valberedning för åren 2003 och 2004:

Malte Anderback, Umnäs

Runar Frohm, Klippen

Erland Dahlberg, Tärnaby

Bengt Johansson, Storuman

Jarl Folkesson, Joeström

 

Dessa valdes av stämman och Runar Frohm valdes till sammankallande.

 

 

Till suppleanter föreslogs följande personer:

Bo Gustavsson, Västansjö

Tony Olofsson, Bjästa

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs

 

Dessa valdes av stämman.

 

 

 

 

 

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2003.

 

Tärna-Stensele Allmänningsskogs kassör Solveig Eriksson, presenterade styrelsens förslag till budget för nästkommande år. Vissa punkter utvecklades av TSA förvaltare och skogvaktare Anders Pettersson.

I förslaget är en del intäkter förskjutna så de faller ut under 2003. Detta har gjorts med tanke på att ett eventuellt markförvärv kan bli aktuellt under 2003 till vilket medel behöver skattas fram.

Diskussion fördes kring eventuella framtida markköp. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs betonade vikten av att noggrant kontrollera objektet innan köp blir aktuellt. Anders Pettersson utlovade att inget skall köpas utan det  företagits en noggrann besiktning av området.

Kjell Uno Rubertsson, Umnäs yrkade på att en presentation av köpeobjektet görs för stämman. Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström sa att en sådan presentation kommer att göras i samband med att något lämpligt objekt finns att köpa. I detta skede vill vi bara vara förberedda ekonomiskt menade Tellström. Erland Dahlberg, Tärnaby framförde att han personligen inte hade något emot ett köp. Däremot menade Dahlberg, kan det nog finnas delägare som inte är beredda att helt avstå från utdelningen och han förespråkade därför att en mindre utdelning ändå skulle ske.Terje Karlsson, Dorotea tyckte det var positivt att TSA har för avsikt att förvärva mark. Han såg det som en fördel för inlandssågverkens råvaruförsörjning om allmänningsskogar ägde större andel skogsmark.

 

 

 

RESULTATBUDGET 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget

 

Utfall

 

Budget

 

Utfall

 

Utfall

 

Budget

 

Utfall

Utfall

 

2003

 

0201-0211

 

2002

 

2001

 

2000

 

2000

 

1999

1999

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotpostförsäljning

6700000

 

1749256

 

3500000

 

4482411

 

2685909

 

3111000

 

3466725

3466725

Egna avverkningar

250000

 

336286

 

150000

 

199932

 

407331

 

305000

 

620990

620990

Jakt- och fiskeintäkter

160000

 

161852

 

140000

 

155953

 

138355

 

130000

 

135248

135248

Arrenden

110000

 

110000

 

110000

 

113668

 

109900

 

90000

 

88470

88470

Hyresintäkter

20000

 

20000

 

19000

 

19331

 

18768

 

19000

 

21896

21896

Naturvård

200000

 

490000

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

Övriga intäkter

400000

 

5640

 

10000

 

15453

 

141879

 

10000

 

21896

21896

Vägbidrag

280000

 

280000

 

280000

 

297467

 

283281

 

244000

 

244755

244755

 

8120000

 

3153034

 

4209000

 

5284215

 

3785423

 

3909000

 

4599980

4599980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsvård

999000

 

1085785

 

976904

 

1052749

 

999859

 

1001000

 

1123958

1402325

Förändring av skogsvårdsavsättningar

203000

 

0

 

8096

 

-376598

 

-222926

 

0

 

0

-278367

Skogsbruksplan

5000

 

22060

 

30000

 

233599

 

132707

 

190000

 

293488

293488

Underhåll av vägar

500000

 

732888

 

465000

 

525618

 

673578

 

465000

 

786013

786013

Skogsvägar

500000

 

13500

 

450000

 

654657

 

512223

 

410000

 

883759

883759

Jakt- och fiske

45000

 

38221

 

30000

 

34151

 

56556

 

56000

 

22326

22326

Försäkringspremier

65000

 

63405

 

60000

 

59038

 

58913

 

60000

 

58849

58849

Fastighetsunderhåll

100000

 

99772

 

70000

 

141003

 

104895

 

90000

 

115954

115954

Utredningskostnader

20000

 

8442

 

20000

 

7155

 

10269

 

40000

 

33291

33291

Skogsförvaltning

360000

 

351305

 

318000

 

440561

 

404998

 

205000

 

290701

290701

Allmänna förvaltningskostnader

115000

 

92719

 

125000

 

112775

 

114990

 

260000

 

255999

255569

Arvoden, reseersättningar styrelsen

150000

 

110020

 

150000

 

151041

 

153210

 

200000

 

234609

234609

Arvoden, reseersättningar revisorer

20000

 

18391

 

25000

 

17279

 

18406

 

25000

 

22066

22066

Arvoden, reseersättningar stämmoombud

45000

 

25742

 

45000

 

43301

 

45647

 

65000

 

48685

48685

Arvoden, reseersättningar samråd, naturvård

10000

 

0

 

10000

 

0

 

0

 

10000

 

0

0

Till styrelsens förfogande

30000

 

0

 

30000

 

0

 

0

 

30000

 

0

0

Representation

5000

 

0

 

5000

 

2369

 

443

 

5000

 

0

430

Boken, skogsbruk i fjällkanten

0

 

36301

 

0

 

265708

 

0

 

 

 

 

0

Avskrivningar och nedskrivningar av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiella anläggningstillgångar

50000

 

47117

 

56000

 

93300

 

185802

 

200000

 

152400

152400

 

3222000

 

2745668

 

2874000

 

3457706

 

3249570

 

3312000

 

4322098

4322098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

4898000

 

407366

 

1335000

 

1826509

 

535853

 

597000

 

277882

277882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella investeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

100000

 

9879

 

130000

 

191353

 

127252

 

150000

 

156161

156161

Räntekostnader

-6000

 

-3892

 

-6000

 

-5590

 

-6505

 

0

 

-5130

-5130

Resultat efter finansiella poster

4992000

 

413353

 

1459000

 

2012272

 

656600

 

747000

 

428913

428913

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinära intäkter

0

 

0

 

0

 

0

 

133394

 

0

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar utöver plan

0

 

0

 

0

 

13000

 

-61000

 

0

 

0

0

Periodiseringsfond

0

 

382964

 

-95000

 

-491000

 

0

 

255169

 

1003169

1003169

Återförd K-surv

0

 

0

 

0

 

0

 

70666

 

70666

 

70666

70666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före utdelning

4992000

 

796317

 

1364000

 

1534272

 

799660

 

1072835

 

1502748

1502748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsatt för utdelning

0

 

0

 

-1363200

 

-1533600

 

-795200

 

-1022400

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

-1397760

 

-107551

 

-224

 

-320

 

-1363

 

-11322

 

-416156

-416156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeterat resultat

3594240

 

688766

 

576

 

352

 

3097

 

39113

 

1086592

1086592

 

 

 

§ 12 Beslut om plats där protokoll skall hållas tillgängligt för delägarna.

 

Stämman beslutade att protokollet skulle hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs. hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Dessutom skall protokollet skickas till biblioteket i Storuman. Det skall också finnas tillgängligt på TSA:s hemsida på Internet.

Samtliga ombud och även revisorer tillsänds ett exemplar av protokollet.

 

 

 

§ 13 Beslut om hur kungörelse om allmänningsstämma skall annonseras.

 

Stämman beslutade att kungörelse om allmänningsstämma skall införas i Västerbottens Kuriren och i Västerbottens Folkblad samt i Storumanbladet. Kungörelsen anslås också på hemsidan med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

 

 

§ 14 Övriga frågor.

 

1. Eftersök av trafikskadat vilt

 

Hans Lindström, Norra Fjällnäs framförde synpunkter kring organisationen av eftersök. Hans första undran var om styrelsebesluten avseende dessa frågor varit enhälliga. Vidare frågade han om kraven på gruppens kompetens var tillräckliga, Han ville också få ett klargörande om vilka regler som gäller vid skadeskjutningar.

Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström besvarade frågorna. Besluten som tagits i samband med eftersöksorganisationen har varit enhälliga. Vad gäller kompetenskraven har styrelsen tyckt att utsedd grupp besitter den kompetens som är nödvändig. På frågan om vem som ombesörjer eftersök vid skadeskjutning svarade Tellström att det naturligtvis, precis som tidigare ombesörjs av jaktlagen.

 

Bengt Göran Burman krävde högre kompetens av gruppen med avlagda spårprov, praktiska såväl som teoretiska. Denna kompetens finns hos Tärna Eftersökspool menade Burman.

 

Sven-Olof Tellström svarade att gruppen fått anvisningar om att i särskilt besvärliga fall söka hjälp hos eftersökspoolen. I de flesta fall bör de dock klara sin uppgift utan sådant understöd menade han.

Vidare  ansåg Tellström att det har ett stort värde att ha en lokalt väl förankrad grupp med kännedom om fastigheter ägareförhållanden etc.

   

På en direkt fråga från Hans Lindström ställd till Sven-Olof Tellström, om jaktlagens roll vid eftersök av  trafikskadat vilt svarade denne att jaktlagen inte har något med trafikskadade älgar att göra. Detta skall skötas av den tillsatta eftersöksgruppen menade Tellström.

 

 

2. Uppgifter och instruktioner för valberedning. 

 

Frågan har tidigare berörts under punkten 10. Lindström upplevde under sin tid som ordförande i valberedningen oklarheter i valberedningens uppdrag och önskade att en arbetsbeskrivning togs fram.

 

 

3. Arbetsfördelning mellan förtroendevalda revisorer. 

 

Även denna fråga kom upp till diskussion under den punkt där revisorer valdes.

Oskar Mårtensson, Vilasund  betonade vikten av att revisorerna inte styrs i sitt arbete utan själva beslutar om hur revisionen genomförs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 Delgivningar

 

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström delgav stämman två ärenden:

 

1. Eskil Rubertssons överklagan till Länsstyrelsen avseende  junistämman har avslagits.

Rubertsson hade överklagat stämmans beslut om att avslå hans motion i vilken han yrkade på att stämman skulle upphäva av styrelsen fattade beslut om jakt och fällavgifter.

 

 

2. Regeringsrätten har inte beviljat prövningstillstånd för Hans Lindströms överklagan gällande ej utlämnade handlingar från allmänningsstyrelsen.

              

 

 

§ 16 Avslutning

 

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven Olof Tellström tackade för det fortsatta förtroende stämman visat den sittande styrelsen och lovade på dess vägnar ta till sig synpunkter från delägarna. Han avslutade med att önska sig och TSA en ny ordförandeklubba av trä, ett materiel han tyckte passade bättre ihop med allmänningens verksamhet.

Ordföranden för stämman, Per-Alrik Frohm tackade för att han fått leda stämman och förklarade decemberstämman 2002 för avslutad.

 

 

 

                                                        

                                                         Umnäs 02 12 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Alrik Frohm                                                                        Anders Pettersson

Stämmans ordförande                                                                  Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

 

 

Erland Johansson                                                                       Eskil Rubertsson