Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma i Forsmark tisdag 2000 06 20.

                 Stämman påbörjades kl. 12.00

  

  

§ 1 Stämmans öppnande.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström öppnade årets stämma med att hälsa alla välkomna och konstatera att detta var milleniets första Allmänningsstämma. Därefter hölls en tyst minut för Göran Nilsson, Bäcknäs, ombud för Laxnäs som gått bort i slutet på det förra året.

 

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Nils-Gustaf Johansson, Björkfors.

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

Till att justera protokollet för stämman valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Erland Dahlberg, Tärnaby.

I samband med punkten bestämdes att protokollet skall justeras på TSA:s kontor i Umnäs 2000 06 28 kl. 09.00.

 

§ 4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes och fastställdes enligt kungörelsen.

 

§ 5 Upprop av ombud.

Föreskrivet upprop genomfördes.

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman beslöt att godkänna utlysningen.

 

§ 7 Beslut om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt för delägarna.

Stämman beslutade att protokollet skall hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Samtliga ombud skall tillsändas ett ex. av protokollet. Därutöver kommer protokollet att finnas på TSA:s och SÖA:s gemensamma hemsida på Internet med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

§ 8 Röstlängdens justering.

Stämman beslutade att röstlängden skall justeras i samband med eventuell röstning.

 

 § 9 Styrelsens förvaltningsberättelse.

Kassören Solveig Eriksson redogjorde för 1999 års verksamhetsberättelse med stöd av Skogvaktare Anders Pettersson. Frågor om skogsbruket dominerade diskussionerna vilket under senare år varit ovanligt där jakt och fiskefrågor tagit stort utrymme. Frågor som berördes var bla netton i gallring, avverknings- och föryngringsmetoder, arbetskraft i skogsvård m.m.

Solveig Eriksson gick därefter igenom Resultat- och Balansräkning punkt för punkt. I sammanhanget kan nämnas att den beskattade vinsten för 1999 färdigställde den sista delen av finansieringen av markförvärvet i Strömsund.

Stämman godkände förvaltningsberättelsen och den las till handlingarna.

 

§ 10 Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för 1999 lästes upp av Nils-Gustav Johansson. Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning. I och med detta las den till handlingarna.

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade enligt revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1999.

Kjell Rubertsson, Umnäs, Eskil Rubertsson, Akkan och Rolf Rubertsson reserverade sig mot beslutet med motiveringen att de anser det felaktigt att redovisa jakt- och fiskeintäkter inom Allmänningens verksamhet.

 

§ 12 Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och siffergranskande revisorer för år 2001.

Stämman beslutade om arvoden enligt valberedningens förslag och följande belopp fastställdes:

Styrelseordförande: 0,7*basbeloppet.

Kassaförvaltare: 1,0*basbeloppet.

Siffergranskande Revisor: 0,2*basbeloppet.

Till styrelsens förfogande 0,6*basbeloppet.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst: maximalt 0,01*basbeloppet

 

§ 13 Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud, valberedning och övriga revisorer för år 2000.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och fastställde nivåerna enligt följande:

Dagarvoden ordinarie styrelseledamöter: 0,02*basbeloppet.

Dagarvoden suppleanter: 0,02*basbeloppet för maximalt 3 styrelsemöten där kallelse ej utgått.

Dagarvoden distriktsombud: 0,02*basbeloppet.

Vid påvisad förlust av arbetsinkomst utgår ytterligare 0,01*basbeloppet/dag för distriktsombud.

Dagarvoden valberedning: 0,02*basbeloppet. (För sammanträde utöver det som hålls på stämmodag.)

Dagarvode övriga revisorer: 0,02*basbeloppet.

Dagarvode justeringsmän: 0,012*basbeloppet

 

För samtliga gäller att traktamente och reseersättning skall utgå i enlighet med ersättningsnivåer för Storumans Kommun.

 

§ 14 Övriga frågor.

Kjell Rubertsson, Umnäs hade synpunkter på utförsäljningen av TSA:s överskottsmateriel. Han ansåg att all försäljning skall ske endera genom anbudsförfarande eller genom aktion.

Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström menade att utförsäljning av materiel med begränsat värde mycket väl kan ske genom förutbestämd prissättning med motiveringen att det ger en enklare hantering. Priset på det som försålts har satts gemensamt av styrelsen i samråd med anställd personal efter besiktning på plats.

 

§ 15 Delgivning.

a.Eskil Rubertsson, Akkan har tidigare bedrivit älgjakt på Allmänningsskogen utan att följa de av styrelse och stämma fastställda jaktreglerna. Med anledning av detta har TSA:sstyrelse anlitat juridisk hjälp. En stämningsansökan kommer att inlämnas till Lycksele Tingrätt. Två jaktlag ( Område 1 och 3) har genom skrivelser riktade till Allmänningsstämman låtit meddela att man, i avvaktan på prövningstillstånd från tingsrätten, under hösten 2000 avser att jaga älg inom respektive jaktområde utan att erlägga några avgifter till Allmänningen. I skrivelserna har jaktlagen själva fastställt det antal vuxna älgar som de avser skjuta, ( 4st. för jaktlag 1 och 2 st. för jaktlag 3).

 

b. Eskil, Ali och Rolf Rubertsson, har till Kammarrätten i Sundsvall riktat en klagan över Länsrättens beslut angående styrelsens rätt att ta ut avgifter för älgjakt av delägare. Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström läste upp ett meddelande från Kammarrätten där prövningstillstånd för ärendet ej beviljats och där man hänvisar till beslutet i Länsrätten.

 

§ 16 Avslutning

Ordföranden för stämman, Nils-Gustav Johansson önskade alla en trevlig sommar och förklarade 2000 års junistämma avslutad.

 

 

Umnäs 000628

 

 

Nils-Gustav Johansson

Anders Pettersson

Stämmans ordförande

Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

Erland Dahlberg

Eskil Rubertsson