Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma i Forsmark tisdag 980616.

Stämman påbörjades kl. 10.00

 

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström som hälsade alla välkomna.

 

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Per-Alrik Frohm.

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

Till att justera protokollet för dagens stämma valdes Kjell Rubertsson, Umnäs och Oskar Mårtensson, Vilasund. Dessa valdes också till rösträknare i händelse av eventuell omröstning.

Protokollet kommer att justeras på kontoret i Umnäs fredag 980626.

 

§ 4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes förutom punkt 17, Ansökan om föreningsbidrag från Fjälljägarna Storuman där allmänningsstyrelsen föreslog att denna, skulle strykas ur dagordningen med motiveringen att ärendet var en fråga för TSA:s styrelse och ej för stämman. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs och Hans Lindström, Norra Fjällnäs m.fl. tyckte att punkten hade stor vikt för allmänningen och därför skulle kvarstå. Ordföranden för stämman P-A Frohm försökte först att avgöra frågan genom ett enkelt upprop för eller emot styrelsens förslag men eftersom resultatet av detta blev svårtolkat genomfördes en sk. enkel rösträkning ( ombudens röstetal ej beaktat.). För att kunna utföra rösträkningen tidigarelades punkt 5 enligt dagordningen, Upprop av ombud.

Vid dagens stämma fanns 15 ordinarie ombud och 4 beslutsföra suppleanter närvarande.

Röstutfallet visade på en klar majoritet för styrelsens förslag och ärendet avfördes därför från dagordningen.

 

§ 5 Upprop av ombud.

Utfört. Se § 4.

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman beslöt att godkänna utlysningen.

 

§ 7 Beslut om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt för delägarna.

Stämmande beslutade att protokollet skulle hålles tillgängligt enligt tidigare praxis.

 

§ 8 Röstlängdens justering.

Röstlängden justerades i samband med upprop/röstning under § 4.

 

 

 

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse.

Kassören Erland Johansson redogjorde för 1997 års verksamhetsberättelse.

Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

 

§ 10 Revisorernas berättelse.

Nils Gustav Johansson läste upp revisionsberättelsen för 1997 där revisionen inte givit anledning till någon anmärkning. I enlighet med detta är det revisorernas uppfattning att stämman kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1997.

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade enligt revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1997.

Kjell Rubertsson, Umnäs ville ej att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet med motiven att styrelsen fortsätter att administrera jakt och fiskefrågor vilket han ej anser de har rätt till, samt att han att han ej godkänner införlivningsprocessen av fastigheten Kyrkberget 2:1 (Strömsundsberget).

 

§ 12 Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och revisorer för 1999.

Stämman beslutade om arvoden enligt följande: Styrelseordförande: 0,7*basbeloppet = 25 760 kr.

Kassaförvaltare: 1,0*basbeloppet = 36 800 kr.

Revisorer: 0,2*basbeloppet = 7 360 kr.

Särskilt arvode: 0,6*basbeloppet = 22 080 kr.

Det särskilda arvodet är ett arvode som kan disponeras fritt inom styrelsen för särskilda utgifter. Detta har under föregående år endast utnyttjats i mindre omfattning. Stämman önskade att till nästa stämma få de särskilda utgifterna särredovisade.

 

§ 13 Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud och

Revisorer för 1999.

Stämman beslutade enligt följande: Dagarvoden, samtliga nämnda: 0,02*basbeloppet = 730 kr/dag.

Ersättn. för förlorad arbetsinkomst: 0,01*basbeloppet = 368 kr/dag.

Traktamente och reseersättning skall utgå i enlighet med Storumans Kommuns. ersättningsnivå.

 

§ 14 Motion från Kjell Rubertsson, Umnäs angående administration av jakt och fiskefrågor.

Kjell Rubertsson, Umnäs yrkar i sin motion på att allmänningsstyrelsen skall upphöra att administrera jakt och fiskefrågor inom gamla Stensele socken from.1999. Han redogjorde för sin syn på vem som har rätt att göra detta inom nämnda del av allmänningsskogen. Rubertsson ifrågasatte även om allmänningsdelägare inom Tärna socken har någon jakträtt på den del av allmänningsskogen som ligger inom Stensele socken. Han hänvisade till gamla avvittringshandlingar som han anser styrker hans uppfattning.

Likaså tolkar han jaktprovsdomen från Sorsele Övre Allmänningsskog så att den bekräftar den enskildes rätt till jakt och bestämmande därom, och att en allmänningsstyrelse därmed ej är bemyndigad att besluta om dessa frågor.

 

Styrelsen hade vid ett styrelsemöte 980611 diskuterat motionen och rekommenderar stämman i sitt yttrande att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till att man utifrån TSA:s reglemente är skyldig att handha dessa frågor.

Erland Johansson sade sig vara mycket trött på denna diskussion som helhet. Han menade också att de enda sättet att skapa ekonomisk rättvisa för de allmänningsdelägare som inte utnyttjar sin jakträtt är att jakten avgiftsbeläggs för den som vill utöva den. På så sätt kan jaktinkomsterna fördelas till samtliga jakträttsinnehavare.

Allmänningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Kjell Rubertsson, Umnäs, Rolf Rubertsson, Gardsjönäs och Eskil Rubertsson, Storuman reserverade sig mot beslutet.

 

§ 15 Motion från Kjell Rubertsson, Umnäs angående införlivning av mark.

Kjell Rubertsson, Umnäs ifrågasätter i sin motion om införlivningsprocessen av det sk. Strömsundsberget är utförd eller kommer att utföras i enlighet med gällande lagstiftning . Han menar bla. Att det finns en fara för att äganderätten i framtiden kan komma att ifrågasättas om allmänningen saknar lagfart för området. Han menar också att köpet strider mot TSA.s reglemente genom att det i köpekontraktet finns förbehåll från säljarens sida vad det gäller samernas bibehållna renskötselrätt inom området.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs ansåg att området istället för att införlivas skulle ha drivits i dotterbolagsform. Han menar att det skulle vara allmänningens enda möjlighet att i fortsättningen kunna arrendera ut jakten och fisket.

Styrelsen har behandlat motionen vid ett styrelsemöte 980611 och lämnat följande yttrande:

Ansökan om införlivning av mark är inlämnad och ärendet ligger hos Länsstyrelsen för slutlig handläggning. Styrelsen hyser inga farhågor om att berörd myndighet ej kommer att utföra införlivningsprocessen i enlighet med gällande lagstiftning och reglemente. Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven Olof Tellström informerade om att han strax innan stämman fått en skrivelse från Länsstyrelsen där myndigheten tillstyrker införlivningen. Han nämnde också att införlivningen kommer att innebära att det görs en omräkning av de andelstal som varje fastighet med andelar i allmänningsskogen har. Eftersom den enskilde har lagfart för sin privata fastighet finns inga problem med lagfart för den förvärvade fastigheten menade Tellström.

Med denna information om ärendet betraktade styrelsen motionen som besvarad och så gjorde även stämman.

 

§ 16 Fastighetsförvärv av fastigheterna Umnäs 1:28 samt del av Umnäs 1:6.

Den mark på vilken TSA:s garage i Umnäs är byggt kommer att byta ägare (Umnäs 1:28). Styrelsen har därför gjort bedömningen att det vore lämpligt att friköpa en tomt för garaget innan ägarbytet sker vilket även fastighetsägaren (Storumans kommun) gått med på. Även en mindre del av fastigheten Umnäs 1:6 skulle vara praktisk att förvärva. Styrelsen önskar därför att allmänningsstämman beviljar köpet.

Stämman beslutar att bevilja köpet till ett maxbelopp av 20 000 kr inkl. lantmäterikostnader.

 

§ 17 utgår

 

 

 

 

 

 

§ 18 Övriga frågor.

  1. Rennäringen

Hans Lindström, Norra Fjällnäs tycker att rennäringen inkräktar för mycket på jakten med tex. rengärdor, stugor etc. Han föreslår att ett arrende tas ut för rennäringens fasta anläggningar.

 

b. Vedtäkt.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs vill att vedtäktsområden för resp. by avsätts vilket han också gett uttryck

för i en för sent inkommen motion.

 

§ 19 Delgivningar.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström läste upp två motioner från Rolf Rubertsson, Gardsjönäs som inkommit för sent för att kunna behandlas. En gällande områden för vedtäkt inom Flakaträskområdet, den andra gällande förvärvet av Strömsundsberget. Dessa ärenden kommer att behandlas på nästa allmänningsstämma.

 

§ 20 Avslutning

Ordföranden för stämman, Per-Alrik Frohm tackade för sig och förklarade 1998 års junistämma avslutad.

 

 

Umnäs 980626

 

 

Per-Alrik Frohm Anders Pettersson

Stämmans ordförande Vid protokollet

 

 

Justeras:

 

 

 

Oskar Mårtensson Kjell Rubertsson