Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma för Tärna-Stensele Allmänningsskog i Tärnaby lördag 03 12 08.

 

         Stämman påbörjades kl. 12.00

         Plats: Folkets Hus

 

 

§ 1    Stämmans öppnande.

        

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström hälsade alla välkomna.

Tellström gjorde en resumé av händelser som berört styrelsen och förvaltningen under året:

 

- 3G mastutbyggnad. Utbyggnaden kan komma att ge TSA en del intäkter

 

- Bredbandsutbyggnad i befintligt kraftledningsnät är ett problem för skogsbruket.

 

-Skoterleder. För TSA är en koncentration av skotertrafiken till leder positiv med tanke på risken för körskador i plant och ungskog.

 

Lokal Förvaltningsprojekt, Gratianbygden. Vilken roll TSA kommer att ha i projektet är i dagsläget oklart.

 

-Norsk virkeshandel. Styrelsen och skogsförvaltning arbetar vidare med att utveckla handeln med Norge.

 

-Vägunderhåll. Sedan tidigare finns ett beslut om att hålla en bra kvalité på allmänningens vägnät. Under året har bla. en restaurering av Kirjesåvägens nedre del genomförts.

 

-Rotpostförsäljning. Sju poster bjöds ut med en sammanlagd kalkylerad volym av c:a 18 400 m3fub. SCA Skog AB  och Sveaskog köpte fyra respektive tre poster. Medelpriset var 217 kr/m3fub.

 

-Plantproblem. Det har funnits stora problem med  frostskador på de plantor som Sveaskog levererat till TSA under 2003. Företaget har lovat att stå för såväl plantor som planteringskostnader på de områden som drabbats.

 

-Naturvårdsavtal. Helt nyligen har ytterligare ett sk. Naturvårdsavtal tecknats med Skogsvårdsstyrelsen.

 

-Biotopskydd. Ett avtal om avsättning av ett mindre område i form av biotopskydd (minireservat) kommer troligen att tecknas under 2004. Området är utsynat.

 

- Markköp. TSA arbetar vidare med att få till stånd ett markförvärv från Sveaskog. I nuläget finns inget aktuellt objekt.

 

-Jakt. Jaktpriser och jakttider är reviderade för 2004.

 

-Arrenden. En översyn ska göras av befintliga arrenden.

 

-Reglementsändring. Arbetet med översynen av det nästan femtio år gamla reglementet är påbörjat. Arbetet sker i samverkan med allmänningarna i Vilhelmina och Sorsele.  Under 2004 bör ett förslag kunna presenteras.

 

 

 

§ 2    Val av ordförande för stämman.

        

Till att leda dagens stämma valdes Per-Alrik Frohm, Rönnbäck enligt valberedningens förslag.

        

 

 

§ 3    Val av 2 st. protokolljusterare.

 

Enligt valberedningens förslag valdes Gunnar Malmfjord, Rönäs och Malte Anderback , Umnäs att justera dagens protokoll. Dessa valdes också till rösträknare vid eventuella voteringar. Det fastställdes också att protokollet skall justeras på TSA:s kontor i Umnäs, fredag 2003 12 19 kl. 16.00.

 

 

 

§ 4    Godkännande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes. I samband med punkten anmälde Kjell Uno Rubertsson, Umnäs en övrig fråga: ”Fråga om plantor”. Även Rolf Rubertsson, Gardsjönäs bereddes senare att yttra sig under samma punkt.

 

 

 

§ 5    Upprop av ombud.

 

Föreskrivet upprop genomfördes av TSA:s kassör Solweig Eriksson. Vi uppropet fanns  17 ordinarie ombud och en suppleant närvarande.

 

 

 

§ 6    Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

TSA:s styrelseordförande. Sven Olof Tellström redovisade på vilket sätt stämman utlysts varvid stämman godkände detta förfarande.

 

 

 

§ 7    Röstlängdens justering.

 

Beslut togs om att justera röstlängden i samband med eventuell omröstning.

 

 

 

§ 8    Val av två revisorer och deras ersättare för 2004.

 

Valberedningens förslag upplästes av dess ordförande Runar Frohm, Klippen

Valberedningen föreslog en ny benämning på det som hittills kallats ”siffergranskande revisor” nämligen förvaltningsrevisor. Till denna post föreslogs Svante Anderback, Umeå och som ersättare för honom

Jan-Erik Larsson, Umnäs. Som övrig revisor föreslogs Nils-Gustav Johansson, Hemavan och som ersättare för honom Bertil Malmfjord, Rönäs.

 

Stämman beslutade att välja revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag.

 

 

 

§ 9    Beslut om arvoden till styrelseordförande, kassaförvaltare och förvaltningsrevisor (siffergranskande revisor) för 2004.

 

         Valberedningens förslag lästes upp av dess ordförande.

         Enligt tidigare praxis föreslogs att arvoden knyts till basbeloppet. Förslaget löd som följer:

 

Styrelseordförande: 1 basbelopp. Om arbetstiden överskrider 2 timmar per tjänstgöringstillfälle utgår dagarvode enligt §10

         Kassaförvaltare: 1 basbelopp

         Förvaltningsrevisor: 0,2 *basbeloppet

         Till styrelsens förfogande: 0,6*basbeloppet

 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

 

 

 

§ 10 Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud, valberedning och övriga revisorer för 2004.

 

         Valberednings ordförande föredrog förslaget. Förslaget gäller alla kategorier förtroendevalda och löd som följer:

 

         Halvdagsarvoden (< 4 timmar): 0,015*basbeloppet

 

         Heldagsarvoden ( > 4 timmar): 0,025*basbeloppet

 

         Vid påvisad förlust av arbetsinkomst över 0,025*basbeloppet utgår ersättning med ytterligare 0,01 basbelopp.

 

         Reseersättning: 16 kr/mil

 

         Traktamente: Inget traktamente utgår vid tjänstgöring inom Storumans kommun. I övrigt gäller traktamenten enligt Storumans kommuns regler.

 

         Stämman beslutade att fastställa ersättningarna enligt valberedningens förslag.

 

 

        

§ 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2004.

 

Tärna-Stensele Allmänningsskogs kassör Solveig Eriksson, presenterade styrelsens förslag till budget för nästkommande år. En del intäkter är förskjutna till 2004 för att då kunna skattas fram och användas till ett ev. markköp. Någon utdelning skulle inte bli aktuell.

Diskussion fördes kring markköpet. Erland Dahlberg, Granås menade att en mindre utdelning ändå borde ske med tanke på att många vant sig vid detta. Kjell Uno Rubertsson, Umnäs tyckte inte att några pengar skulle tas från allmänningsskogen utan att den fastighet som inköps skall bära sig själv. Jarl Folkesson, Joeström resonerade kring ursprungsidén med allmänningsskogen som ett stöd för bygden och sa sig slutligen stödja tanken om köp om än med viss tveksamhet. Styrelsens ordförande Sven Olof Tellström menade att om något köp inte blir av under nästkommande år kan avsatta pengar användas till utdelning. Ett nytt utdelningsbeslut kan då tas på junistämman.

 

Stämman beslutade att anta budgetförslaget med Tellströms uttalande i beaktande.

 

Det antagna bugetförslaget se ut som följer:


 

 


§ 12 Beslut om plats där protokoll skall hållas tillgängligt för delägarna.

 

Stämman beslutade att protokollet skall hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs. hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Dessutom skall protokollet skickas till biblioteket i Storuman. Det skall också finnas tillgängligt på TSA:s hemsida på Internet.

Samtliga ombud och även revisorer tillsänds ett exemplar av protokollet.

 

 

 

§ 13 Beslut om hur kungörelse om allmänningsstämma skall annonseras.

 

Stämman beslutade att kungörelse om allmänningsstämma skall införas i Västerbottens Kuriren och i Västerbottens Folkblad samt i Storumanbladet. Kungörelsen anslås också på hemsidan med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

 

 

§ 14 Information om översyn av reglementet.

 

Stämman har tidigare gett styrelsen uppdraget att göra en översyn av det nästan femtio år gamla reglementet. Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström redogjorde i grova drag för den förestående reglementsöversynen. Han berättade att en inledande träff med allmänningsskogarna inom Sorsele och Vilhelmina hållits där också representanter för Länsstyrelsens förvaltningsenhet deltog. Efter detta möte har varje allmänning arbetat vidare med sitt specifika reglemente. Tellström presenterade i punktform vilka paragrafer som kan komma att beröras av revisionen. Han infodrade också synpunkter från ombuden på förändringarna.

Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs menade att ett framarbetat förslag borde tillsändas samtliga företrädare för fastigheterna, dvs. till ställföreträdare för flerägda fastigheter samt till enskilda delägare av tvåägda och ensamägda fastigheter.

Hans Lindström, Norra Fjällnäs förespråkade att ombudssystemet skall tas bort. Han menade att informationen från ombuden till övriga delägare ändå inte fungerar samt att det skulle innebära en besparing. Vidare tyckte Lindström att stämmorna skall hållas på helger och gärna mellan jul och nyår för att ge fler möjlighet att delta.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs påtalade hur svårt det var att få folk att komma på delägarstämmorna.

Gunnar Malmfjord, Rönäs ansåg att ombudssystemet borde vara kvar och menade att det är ombudets skyldighet att informera om vad som händer inom allmänningsskogen på tex. träffar inom skifteslagen.

Jarl Folkesson, Joeström menade att allmänningsskogen har betydande värden att förvalta och att reglementet styr hur detta skall ske. En reglementsförändring har alltså mycket stor betydelse och borde enligt Folkesson  föregås av en delägarstämma.

Per-Gunnar Sedholm, Tärnaby ansåg att ombuden borde kalla till ett extra möte för att diskutera frågan.

 

Stämman beslutade att ett förslag till nytt reglemente skickas till samtliga företrädare för delägarfastigheterna.

 

 

 

§ 15 Övriga frågor.

 

Fråga om plantor.

Kjell Uno Rubertsson ville veta om det gick att få köpa plantor genom allmänningen och allmänningsskogens förvaltare och skogvaktare Anders Pettersson svarade att det tidigare erbjudandet om att få köpa plant till allmänningsskogens inköpspris står kvar. I anslutning till frågan ville Rolf Rubertsson, Gardsjönäs ta upp problematiken kring att så lite av skogens avkastning beskattas inom kommunen.

 

Motion angående älgjaktsarrenden.

Styrelsens ordförande Sven-Olof Tellström meddelade att styrelsen granskat möjligheterna med att arrendera ut älgjakten enligt ett uppdrag från stämman i juni 2002. Styrelsen är väl medveten om att det kan finnas en ekonomisk potential i utarrendering av älgjakt. I nuvarande policy kring jakt har dock beslutats att älgjakten ska vara till för i första hand delägarna. Styrelsen har också tittat på det arrendesystem som Vilhelmina Övre Allmänningsskog nyligen infört. Systemet innebär ingen ökning av jaktintäkterna och har

inte heller inneburit någon förändrad attityd från den minoritet som ofta ger uttryck för sitt missnöje kring jaktfrågor.     

Styrelsen gör bedömningen att en majoritet av jägarna är nöjda med nuvarande system. Av den anledningen finns det således inte heller någon orsak att ändra regelverket. Motionen får därmed anses besvarad.

 

 

 

§ 16 Delgivning

 

Styrelsens ordförande delgav stämman ett utdrag ur en ännu inte lagakraftvunnen dom från Länsrätten där Eskil Rubertsson, Akkan överklagat ett stämmobeslut från juni 2002. Han hade i  en motion hemställt hos stämman att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2001 med hänvisning till att man beslutar i jaktfrågor.

Stämman avslog motionen och Rubertsson besvärade sig till Länsstyrelsen som inte biföll överklagandet. Rubertsson överklagade Länsstyrelsens beslut till Länsrätten.

I domen fastslås bla. att styrelsen är behörig att besluta om frågor rörande jakt.

 

 

 

 

 

§ 17 Avslutning

 

Ordföranden för stämman, Per-Alrik Frohm tackade för att han fått leda stämman, tillönskade alla närvarande en god jul och ett gott nytt år, och förklarade decemberstämman 2003 för avslutad.

 

 

 

                                                                           

                                                                            Umnäs 03 12 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Alrik Frohm                                                                                                  Anders Pettersson

Stämmans ordförande                                                                                       Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Malmfjord                                                                                              Malte Anderback