Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma i Forsmark torsdag 2003 06 19.

 

 

             Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

 

 

§ 1. Stämmans öppnande.

     

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Därefter gjorde han en kort sammanfattning av den skogliga delen av verksamhetsåret. Han berättade också att styrelsen, i enlighet med stämmans uppdrag, påbörjat arbetet med en översyn av reglementet.

 Slutligen nämnde han något om de förhandlingar kring skoterleder som pågår och som berör allmännings-skogen och avslutade med att tacka Sigurd Malmfjord för den fina ordförandeklubba i björk som denne tillverkat.

 

 

 

§ 2. Val av ordförande för stämman.

 

      Till ordförande för stämman valdes Erland Dahlberg, Tärnaby.

 

 

 

§ 3. Val av 2 st. protokolljusterare.

 

Till att justera protokollet för stämman valdes Malte Anderback, Umnäs och Nils Gustaf Johansson, Hemavan. I samband med punkten bestämdes att protokollet skall justeras på TSA: s kontor i Umnäs fredag 2003 06 27 kl. 16.00. Justeringsmännen utsågs dessutom till rösträknare i det fall att rösträkning skulle bli aktuellt.

 

 

 

§ 4.  Fastställande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes och fastställdes enligt kungörelsen.

 

I samband med punkten anmäldes två övriga frågor:

 

a. Kjell Uno Rubertsson, Umnäs angående elledningar.

 

b. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs angående avvittring.

 

 

 

§ 5.  Upprop av ombud.

 

Föreskrivet upprop genomfördes av TSA:s kassör Solweig Eriksson. 18 ombud fanns närvarande.

 

 

 

§ 6.  Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.  Beslut om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt för delägarna.

 

Stämman beslutade att protokollet skall hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, d.v.s. hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA: s kontor i Umnäs. Samtliga ombud skall tillsändas ett ex. av protokollet. Protokollet skall även finnas tillgängligt på TSA: s och SÖA: s gemensamma hemsida på Internet med adressen: www.allmskog-ac.nu . Utöver detta beslutades att 1 ex. skickas till valberedningens ordförande. 

 

 

 

§ 8. Röstlängdens justering.

 

      Stämman beslutade att röstlängden skall justeras i samband med eventuell votering.

 

 

 

§ 9. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av hur årets resultat skall disponeras

 

Anders Pettersson, TSA: s förvaltare och tillika skogvaktare gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse.

 

Därefter gjordes ett uppehåll för kaffe och smörgås.

 

Stämman fortsatte med att kassaförvaltaren Solveig Eriksson redogjorde för räkenskaperna.

 

      Stämman godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

 

Beslut skulle också tas om hur årets resultat skulle disponeras. Styrelsens förslag var att resultatet skulle användas till eventuella markförvärv i enlighet med vad som diskuterats på decemberstämman 2002. Detta skulle medföra att det inte skulle ske någon utdelning för aktuellt år. Viss diskussion fördes kring detta och några menade liksom på decemberstämman att det kunde finnas vissa som vant sig vid att det alltid skall ske en årlig utdelning.

Spridda invändningar mot markköp hördes också där själva idén med tillköp av mark ifrågasattes.

Anders Pettersson menade att det finns skogliga argument för att tillköpa mark, bla. pga. den ålderssammansättning som finns i nuvarande skogsinnehav.

 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avsätta årets resultat till presumtiva markförvärv.

 

   

 

§ 10. Revisorernas berättelse.

 

Revisorernas berättelse för 2002 upplästes av Svante Anderback i egenskap av förtroendevald revisor och tillika siffergranskare. Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning.

 

Revisorernas berättelse las till handlingarna.

 

 

 

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

         Stämman beslutade enligt revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2002.

Kjell- Uno Rubertsson, Umnäs reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att styrelsen handhar jakt och fiskefrågor vilket enligt honom inte är i enlighet med lag eller reglemente.

   

  

 

§ 12.  Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och siffergranskande revisorer för år

         2004.

 

         Stämman beslutade att skjuta på beslutet om arvoden tills decemberstämman.

 

        

 

§ 13.  Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud, valberedning och övriga revisorer för år 2004.

 

         Stämman beslutade att skjuta på beslutet om arvoden tills decemberstämman

 

 

 

§ 14.  Motion från Kjell Uno Rubertsson, Umnäs angående val av styrelseledamöter och valberedning.

 

Kjell Uno Rubertsson lade i en motion fram ett förslag på hur han anser val av styrelseledamöter till allmänningsstyrelsen samt val av ledamöter i valberedning bör ske. Rubertsson menade att Tärnadelen respektive Stenseledelen enbart bör rösta på sitt områdes kandidater.

Allmänningsstyrelsens styrelseordförande Sven-Olof Tellström läste upp motionen och redogjorde för styrelsens uppfattning om varför man ansåg att motionen skulle avslås. Tellström menade att ett fastlagt röstningsförfarande enligt föreslagen modell skulle förstärka polariseringen av ”Tärnadelägare” och ”Stenseledelägare”. Tellström sade sig vilja motverka en sådan utveckling och betonade vikten av att allmänningsskogen ses som en helhet.

 

En livlig debatt följde med argumentation för och emot.

 

Bengt Göran Burman, Tärnamo menade att det föreslagna röstningsförfarandet var riktigt ur demokratisynpunkt och yrkade på bifall. Burman fick medhåll av bla. Gunnar Sedholm, Tärnaby, Rolf Rubertsson, Gardsjönäs och Svante Anderback, Umnäs.

Erland Johansson, Hemavan menade att val enligt förslaget inte överensstämmer med reglementet.

Sven Olof Tellström framhöll att frågan kommer att finnas med vid arbetet med reglementesrevideringen.

 

Efter flera inlägg i debatten ställde stämmans ordförande förslagen om bifall respektive avslag av motionen mot varandra. Efter muntligt upprop fann han att motionen avslagits av stämman med tillägget att stämman rekommenderade styrelsen att beakta frågan vid översynen av reglementet.

 

 

 

§ 15. Övriga frågor.

 

a. Angående elledningar Kjell Uno Rubertsson, Umnäs

 

Rubertsson undrade varför ingen avverkning skett på TSA:s mark när Vattenfall breddat och underhållit vissa kraftledningsgator på angränsande fastigheter.

 

Anders Pettersson förklarade att man inte kommit överens om ersättningen för virket. Allmänningen har yrkat på samma nivå på ersättning som för året innan vilket inte accepterats av Vattenfall.

 

 

b. Avvittring, Rolf Rubertsson, Gardsjönäs

 

Rolf Rubertsson håll ett förkortat anförande om avvittringens historia gällande ströängar, fiskerätt etc. Han menade att staten begått många oförrätter mot fjällbefolkningen genom tiderna och likställde dess agerande med citat ”en ockupation utan vapenmakt”. Som stöd för sina tankar läste han upp utdrag ur en del äldre dokument.

 

 

 

§ 16.  Delgivning.

 

   Allmänningsstyrelsens ordförande meddelade att Hovrätten ej beviljat prövningstillstånd för Eskil Rubertssons överklagan gällande Tingsrättens beslut om vitesföreläggande. Tingsrättens beslut om vite för Rubertsson om denne jagar älg utanför allmänningens regelverk kvarstår alltså till dess dom avkunnats.

 

 

 

 

 

 

§ 17.  Avslutning

 

Stämmans ordförande Erland Dahlberg konstaterade att dagens stämma innehållit en hel del bra diskussioner, inte minst av skoglig karaktär. Han tackade för sig och önskade alla en skön sommar.

 

 

 

 

 

                                                                            Umnäs 03 06 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erland Dahlberg                                                                                                 Anders Pettersson

Stämmans ordförande                                                                                       Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Malte Anderback                                                                                               Nils Gustaf Johansson