PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE, ALLMÄNNINGSSTÄMMA MED DELÄGARNA I TÄRNA-STENSELE ALLMÄNNINGSSKOG MÅNDAGEN DEN 14 DECEMBER 1998.

Sid. 1 (7)

 

 

Stämman påbörjades kl. 12.00.

§ 1.

Stämman öppnades av allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström som hälsade samtliga hjärtligt välkomna.Tellström redogjorde kortfattat för verksamheten och övriga händelser som påverkat verksamheten under det gångna året.

Därefter förklarade han dagens allmänningsstämma öppnad.

 

 

§ 2

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR DAGENS ALLMÄNNINGSSTÄMMA.

Till ordförande för dagens allmänningsstämma valdes Per-Alrik From, Rönnbäck.

 

 

§ 3

VAL AV JUSTERINGSMÄN FÖR DAGENS PROTOKOLL.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes Kjell Rubertsson, Umnäs och Gunnar Malmfjord, Rönäs.

justeringsmännen skall även utgöra rösträknare vid eventuell omröstning.

Protokollet skall justeras i Hemavan hos Erland Johansson fredagen den 18 december 1998 kl. 1500.

 

§ 4

DAGORDNING.

Föredrogs av allmänningsstyrelsens ordförande upprättad dagordning. Allmänningsstämman beslöt godkänna denna, med följande ändringar och tillägg:

Efter punkt 11 göres tillägg med punkt 11 B, information av Anders Pettersson om befarade bortfall av produktiv skogsmark, samt försäljningsstopp på grund av utläggning av s.k. nyckelbiotoper inom det fjällnära och fjällskogsområdet.

Under övriga frågor tillkommer;

1. Sven Ernstsson, Ankarsund, fråga om avverkning väster Slussfors.

2. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs, angående utskick av förvaltningsberättelse.

3. Hans Lindström, Norra Fjällnäs, fråga om rennäringens inverkan på Allmänningens skogsbruk.

4. Bo Gustafsson, Västansjö, angående eventuell sammanträffande mellan ombuden före allmänningsstämma.

Med ovan angivna tillägg fastställde stämman dagordningen.

 

 

 

 

 

§ 5

UPPROP AV OMBUD.

Närvarande ordinarie ombud: Sten Börje Vinka, Gardvik, Tord Andersson, Björkbacken, Håkan Franzén, Boksjön, Göran Nilsson, Bäcknäs, Mats Eriksson, Laisholm, Bo Gustafsson, Västansjö, Nils-Gustaf Johansson, Björkfors, Dan Frohm, Klippen, Gunnar Malmfjord,Rönäs, Oskar Mårtensson Vilasund, Bengt-Göran Burman, Tärnamo, Sven Ernstsson, Ankarsund, Rolf Rubertsson, Gardsjönäs, Kjell Uno Rubertsson, Umnäs, samt Bengt Johansson, Storuman.

Närvarande beslutande ersättare:

Mats Eriksson, Laisholm, Mats Söderström, Joeström, Jonny Söderlund, Harrvik.

Således var 16 ordinarie ombud och 3 ersättare närvarande vid

dagens allmänningsstämma.

 

 

§ 6

STÄMMANS UTLYSANDE.

Stämman beslöt uttala att kallelse till allmänningsstämman skett i behörig ordning.

 

 

§ 7

RÖSTLÄNGDENS JUSTERING.

Beslöts att röstlängden skall justeras i samband med eventuell omröstning.

 

 

§ 8

VAL AV REVISORER FÖR 1998 ÅRS FÖRVALTNING.

valberedningen hade lämnat följande förslag till revisorer för 1998 års förvaltning:

Ordinarie ledamöter: Nils-Gustaf Johansson, Hemavan och Svante Anderback, Vilhelmina.

Till suppleanter valdes Bertil Malmfjord, Rönäs, och Jan-Erik Larsson, Umnäs.

Svante Anderback föreslogs till siffergranskare.

Allmänningsstämman beslöt enligt valberedningens förslag.

 

 

§ 9

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER.

I tur att avgå ur Allmänningsstyrelsen var 2 ledamöter från Tärna området och 1 ledamot från Stensele-området.

Valberedningen lämnade följande förslag:

Till ordinarie ledamöter:

Sven-Olof Tellström, Forsbäck.

Mats Söderström, Joeström.

Kjell Larsson, Umnäs.

Till ersättare;

Isa Eriksson, Krokfors

Dan Frohm, Klippen

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs.

Valberedningen hade föreslagit att därest hinder förelåg för såväl ordinarie ledamot som ersättare, skall ersättare från respektive område kallas.

Allmänningsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

 

 

Efter detta val har allmänningsstyrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Sven-Olof Tellström, Forsbäck, 1999 - 2002

Mats Söderström, Joeström, 1999 - 2002

Solveig Eriksson, Laisholm, 1997 - 2000

Kjell Larsson, Umnäs, 1999 - 2002

Torbjörn Oskarsson, Slussfors, 1997 - 2000

 

Ersättare:

Dan Frohm, Klippen 1999-2002

Isa Eriksson, Krokfors, 1999-2002

Bernhard Stabbfors, Tängvattnet, 1997-2000

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs, 1999-2002

Folke Grubbström, Storuman. 1997-2000

 

 

§ 10

STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING TILL DELÄGARNA.

Styrelsen hade föreslagit att utdelningen för 1998 skulle vara kr. 500: per 1/64 mtl. Kassören erinrade stämman om, att i bokslutet för 1997 års förvaltning hade avsatts belopp motsvarande föreslagen utdelning. Stämman beslöt godkänna förslaget och fastställde utdelningen till kr 500 per:1/64 mtl.

 

 

 

 

 

 

§ 11

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT FÖR 1999.

Följande förslag till inkomst~ och utgiftsstat framlades av styrelsen:

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER:

Rotpostförsäljning 4500.000

Egna avverkningar netto, 250000

Björk på rot samt ved, netto 20000

Jaktintäkter, netto 130000

Arrenden - 100000

Ränteintäkter 250000

Summa intäkter 5250000

KOSTNADER:

Allmänna förvaltningskostnader 140000

Arvoden och reseersättningar:

Styrelsen. 200000

Revisorer. 20000

Stämmoombud. 48000

Samråd, naturvård 10000

Skogsförvaltning inklusive reseersättningar och traktamenten. 110000

Skogsbruksplan 300000

Skogsvård. 1350000

Underhåll av vägar 300000

Drivningsvägar. 230000

Jakt- och fiskevård. 20000

Försäkringar. 50000

Till styrelsens förfogande. 30000

Representation. 5000

Personalomkostnader, övrigt 10000

Omkostnader i samband med utredningar om bruknings-

och äganderättsfrågor för allmänningsskogen och dess ägare. 200000

Utdelning till delägarna 1999 1135000

Skatter för allmänningen. 380000

Summa kronor 4538500

Kassören påminde om att kr. 200.000 enligt punkten 18 var en reservation från föregående år.

I budgeten för år 1999 har reserverats kommande års utdelning med samma belopp som för innevarande år eller kr. 1.135.500:-.

Allmänningsstämman beslöt enhälligt fastställa styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 1999.

 

 

§ 12.

PROTOKOLLETS TILLHANDAHÅLLANDE.

Stämman beslöt att protokollet skall ef . ter justering finnas tillgängligt förutom hos allmänningsstyrelsens ordförande, även hos kassaförvaltaren, skogvaktaren och kommunexpeditionen i Tärnaby. Allmänningsstämman beslöt rekommendera styrelsen att utsända protokoll från allmänningsstämman till ordinarie ombud.

 

 

 

 

 

§ 13.

BESLUT OM I VILKA TIDNINGAR KUNGÖRELSE OM ALLMÄNNINGSSTÄMMA SKALL INFÖRAS.

Beslöts att kungörelse-om allmänningsstämma skall införas i Västerbottens Folkblad och Västerbottenskuriren.

 

 

§ 14.

INFORMATION OM KOMMaNDE PROBLEM FÖR SKOGSBRUKET INOM ALLMÄNNINGEN.

Anders Pettersson, som för närvarande upprättar ny skogsbruksplan för Allmänningsskogen, lämnade en ingående redogörelse,för de problem som kommer att drabba alla skogsägare inom det fjällnära och fjällskogsområdet. Man lägger godtyckligt ut nyckelbiotoper efter normer som ej är relevanta för området. Eftersom de större aktörerna på köparsidan, även vår egen Skogsägareförening, ej kommer att köpa virke från våra skogar, blir områden praktiskt taget värdelösa, utan att någon ersättning utbetalas till markägaren/brukare, eftersom Skogsvårdsstyrelsen d.v.s. Staten, välvilligt lämnar avverkningstillstånd.

Delägarna som var närvarande vid dagens allmänningsstämma, uttalade sin stora oro och besvikelse över hanteringen mest beroende på den stelbenta bedömning av vad som kan vara skyddsvärt och ej.

Den samstämmiga reaktionen från delägarna var, att nu måste alla skogsägare inom området reagera på något sätt.

Pettersson informerade om ett seminarium, som kommer att hållas i Storuman den 11 januari 1999, med representanter för kommunerna, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Naturvårdsverket, SNF, Fältbiologerna m.fl.

 

 

§ 15.

MOTION OM VEDUNDANTAG FRÅN ROLF RUBERTSSON.

Motionären hade inlämnat följande motion:

Angående vedundantag enligt delägarstämmans beslut hösten 1997 på Akkaliden och den södra sidan

Ankarsund för husbehovsved på rot. Gardsjönäs den 31-5-98.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs 17, 923 99 Storuman."

På grund av att motionen inkommit för sent för att kunna behandlas vid junistämman blev den framflyttad till denna stämma. Styrelsen hade behandlat motionen enligt paragraf 55 a.1998, och därvid lämnat följande yttrande:

Frågor som berör rotköp av ved är en fråga för TSA:s styrelse. Även fortsättningsvis har vi för avsikt att genom vår skogvaktare anvisa områden som vi löpande tycker är mest lämpade för vedhuggning. med detta anser vi motionen besvarad.

Rolf Rubertsson förklarade för stämman, att man inom ombudsdistriktet var orolig för att man skulle bli utan möjlighet att erhålla husbehovsved inom närområdet.

Oskar Mårtensson ansåg att styrelsen ej hade rätt att påstå att det var en styrelsefråga, då motionen var ställd till Allmänningsstämman.

Styrelsens ordförande påpekade av försäljning av skog eller andra produkter från Allmänningsskogen, var en förvaltningsfråga. Styrelsen har givetvis inte anledning att frånta Allmänningsstämman beslutanderätten i.vad det gäller motionen, men då det gäller förvaltningsfrågor skall dessa avgöras vid revision och beslut om ansvarsfrihet.

Allmänningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

 

 

 

 

 

 

 

§ 16.

MOTION FRÅN ROLF RUBERTSSON ANGÅENDE STRÖMSUNDSOMRÅDET.

Motionären hade inkommit med motion till allmänningsstämman med följande lydelse:

"Motion till stämman. Hur och på vilket sätt skall vi förvalta Strömsundsområdet. Skall vi bilda ett dotterbolag till Allmänningsskogen, där vi kan förvalta i olika former. Delägareförvaltning eller föreningsförvaltning, eller skall vi införliva detta område under Tärna-Stensele Allmänningsskog där det faller under lagenilom Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, där denna individuella rätten när det gäller Fiske och Jakten tillhör fastighetsägare

Jag föreslår att styrelsen ger ett förslag till stämman där styrelsen tillika med ombuden träffas och undersöker och diskuterar former som är det bästa för delägarna.

Gardsjönäs den 31.5.1998

Rolf Rubertsson "

Även denna motion var försent inkommen för att kunna behandlas vid junistämman 1998.

Styrelsen hade vid sammanträde enligt paragraf 55 behandlat motionen och därvid lämnat följande yttrande:

I enlighet med vad som föreskrivet i TSA:s reglemente är fastigheten Kyrkberget numera införlivad i Allmänningsskogen. I och med detta saknar motionen aktualitet och får på så sätt anses besvarad.

Rolf Rubertsson medgav att motionen saknade aktualitet i och med att införlivning med Allmänningsskogen 1:1 redan var gjord. Allmänningsstämman beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

 

 

§ 17.

ÖVRIGA FRÅGOR.

1. Sven Ernstsson, Ankarsund, önskade få upplysning om avverkning väster om Slussfors. Enligt honom borde resultatet blivit bättre och skadorna på underväxten blivit mindre om man använt en skördare. Han var även kritisk till att man inte nyttjat entreprenör från orten. Anders Pettersson höll delvis med om kritiken, men ansåg att det pris, som den anlitade entreprenören erbjudit var så lågt, att detta fick uppväga vissa nackdelar.

 

2. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs, ansåg att förvaltningsberättelsen kom ombuden alldeles för sent tillhanda, och borde kunna biläggas kallelse till allmänningsstämman.

Styrelsens ordförande sa att man till kommande år skall sända förvaltningsberättelsen tidigare.

 

3.Hans Lindström, Norra Fjällnäs, frågade om rennäringens inverkan på Allmänningens skogsbruk.

A.Renvaktarstugor, rengärden och övrigt intrång i samband med utfodring av renar m.m.. Vilka arrendeavgifter erlägger samebyarna till allmänningen för dessa intrång.

Styrelsens ordförande förklarade att tyvärr, några intäkter från rennäringen får inte Allmänningen, beroende på att de anordningar samebyarna har inom Allmänningen ryms inom rennäringslagen och det är intrång som vi ovan odlingsgränsen får tåla.

B. Vad har styrelsen vidtagit för åtgärder mot renvaktare som kört snöskoter inom tallplanteringarna och förstört en mängd tallplant? Skogvaktaren hade ej tidigare fått information om detta, men förklarade att det skall undersökas och därefter vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga.

C. Enligt uppgift har Allmänningen fått köpstopp på 3 poster på Järvsjöliden på grund av att Umbyns sameby sagt nej till avverkning.

Anders Pettersson meddelade att TSA erhållit avverkningstillstånd från Skogsvårdsstyrelsen, men troligen kommer dessa poster inte att kunna säljas, då det inte kommer att finnas någon köpare till virket. Eftersom dessa rotposter skall ingå i kommande års försäljning har styrelsen för närvarande ingen planering för dessa.

 

 

§ 18.

DELGIVNINGAR.

l. Beslut från Länsstyrelsen om besvär från Kjell Rubertsson, Umnäs, om Allmänningsstämmans beslut att avslå motion om att jakt och fiske på Allmänningsskogen 1:i och 2:1 ej får administreras av styrelsen.

 

2. Styrelsens ordförande informerade delägarna om att från och med utgången av 1998 kommer Tärna-Stensele Allmänningsskog ej att sköta sommar- och vintervägunderhåll för Kirgesåvägen. Tärna-Stensele Allmänningsskog har ju inte några andra intressen för denna väg än för skogsbrukets behov. Att av tradition fortsätta med denna verksamhet är, som Allmänningsstyrelsen bedömer det, inte meningsfullt.

 

 

§ 19.

AVSLUTNING.

Då inga fler ärenden förekom tackade ordföranden deltagarna för en uppfriskande debatt och önskade samtliga

God Jul och ett Gott Nytt år!

Med detta mitt sista protokoll för Allmänningsstämma i Tärna-Stensele Allmänningsskog får jag tacka för mig och önska Allmänningen lycka till i framtiden!

 

Vid protokollet

 

Erland Johansson

Allmänningsstämmans sekreterare

 

 

 

Per-Alrik Frohm

Stämmans ordförande

 

 

Justeras:

 

Gunnar Malmfjord

 

 

Kjell Rubertsson