Protokoll fört vid ordinarie stämma med del-

                        ägarna för Sorsele Övre Allmänningsskog i

                        Sorsele den 29 juni 2002 kl 10.00

 

 

 

 

 

 

§ 1.

Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande delägarna, ett 20-tal, välkomna och förklarar stämman öppnad.

 

§ 2.

Val av stämmoordförande.

Oliver Gustafsson, Sorsele väljes att som ordförande leda dagens förhandlingar.

 

§ 3.

Val av justerare.

Valter  Holmberg, Sorsele och Georg Karlberg, Risnäs väljes  att jämte ordförande justera

dagens protokoll.

 

§ 4.

Fastställande av dagordning.

Ett förslag till dagordning i överensstämmelse med reglementet finns upprättad. Beslutas

att detta förslag skall gälla som dagordning för dagens stämma.

 

§ 5.

Stämmans kungörelse.

Redogöres för på vilket sätt kungörelse och kallelse till stämman skett vilket överensstäm-

mer med reglementet och stämmobeslut varför kallelsen godkännes.

 

§ 6.

Godkännande av  röstlängd.

Som underlag till nuvarande röstlängd gäller tidigare kända ägareförhållanden med kom-

pletteringar där kända förändringar  skett  per den 15 juni 2002.

 

§ 7.

Förvaltnings och bokslutsredovisning.

Allmänningsskogens årsredovisning som omfattar styrelsens förvaltningsberättelse  samt resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2001 föredras och  beslutar stämman  att

godkänna dessa som lägges till handlingarna.

Stig Vännberg lämnar skriftlig reservation och Halvar From muntlig reservation vad gäl-

ler  styrelsens handläggning av jakt och fiske.

Halvar From  framför sin kritik mot försäljningen av Skansnäs 1:23, en fritidshustomt.

 

§ 8.

Revisorernas  berättelse.

Stämmans ordförande som även är ordinarie revisor föredrar revisorernas berättelse. Hand-

lingen godkännes och lägges till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9.

Arvoden till styrelsens ordförande och revisorerna.

Arvodet till styrelsens ordförande fastställes till oförändrat belopp eller kronor 2.640 per må-

nad eller lika som de senaste åren.

Arvode och kostnadsersättningar till av stämman valda revisorer utgår enligt räkning från

dessa.

 

§ 10.

Styrelsearvoden och reseersättningar

Arvodena till styrelsens ledamöter fastställdes till samma belopp som tidigare vilket är 70-

kronor per timme som omfattar sammanträdestid, restid och en rustningstimme. Arvode betalas per påbörjad halvtimme och är maximerat till 8 timmar.

Reseersättning utgår med 2:50 per körd kilometer med egen bil.

Traktamente utgår endast vid förrättning utom kommunen med övernattning.

 

§ 11

Övriga frågor.

Styrelsens ordförande informerade om vägbyggnadsprogrammet de kommande 20 åren.

Följande frågeställningar ställdes om allmänningens hemsida,  förfallna ej betalda fallav-

gifter samt EU-projektets  verkliga kostnader.

 

§ 12

Avslutning.

Ordförande tackar delägarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. 

 

Vid protokollet:

 

………………………………………….                        ………………………………………….

sekr                        ordf

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

just                        just