Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma i Forsmark tisdag 2002 06 11.

 

             Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande.

     

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. I sitt välkomstanförande berörde han översiktligt den Rennäringspolitiska kommitténs förslag till ändringar av gällande lagstiftning och uttryckte oro över dessa. Han berörde också kort den aktuella utförsäljningen av statlig mark från Sveaskog där bestämmelser för försäljningen är under bearbetning.  

 

 

§ 2 Val av ordförande för stämman.

 

      Till ordförande för stämman valdes Per Alrik Frohm, Rönnbäck.

 

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

 

Till att justera protokollet för stämman valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Erland Dahlberg, Tärnaby.

I samband med punkten bestämdes att protokollet skall justeras på TSA: s kontor i Umnäs onsdag 2002 06 19 kl. 10.00. Justeringsmännen utsågs dessutom till rösträknare i det fall att rösträkning skulle bli aktuellt.

 

 

§ 4 Fastställande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes och fastställdes enligt kungörelsen.

 

I samband med punkten anmäldes tre st. övriga frågor.

 

 

§ 5 Upprop av ombud.

 

Föreskrivet upprop genomfördes av TSA:s kassör Solweig Eriksson. 17 ordinarie ombud samt 2 suppleanter fanns närvarande.

 

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

 

 

§ 7 Beslut om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt för delägarna.

 

Stämman beslutade att protokollet skall hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, d.v.s. hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA: s kontor i Umnäs. Samtliga ombud skall tillsändas ett ex. av protokollet. Protokollet skall även finnas tillgängligt på TSA: s och SÖA: s gemensamma hemsida på Internet med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

 

§ 8 Röstlängdens justering.

 

      Stämman beslutade att röstlängden skall justeras i samband med eventuell votering.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Val av valberedning.

 

      Inget val av valberedning gjordes på decemberstämman 2001 varför ett sådant val företogs.

 

      Valberedning för 2002 valdes enligt följande:

 

      Ordinarie

      Hans Lindström, Norra Fjällnäs, sammankallande

      Erland Dahlberg, Tärnaby

      Bengt Göran Burman, Tärnamo

      Bengt Johansson, Storuman

      Malte Anderback, Umnäs.

 

      Suppleanter

      Per Gunnar Sedholm, Tärnaby

      Rolf Rubertsson, Gardsjönäs

 

 

§ 10 Styrelsens förvaltningsberättelse.

 

Anders Pettersson, TSA: s förvaltare och tillika skogvaktare gick igenom styrelsens förvaltningsberättelse.

Kassör Solveig Eriksson hade därefter en genomgång av TSA:s räkenskaper.

 

Ett avbrott för kaffe och smörgås gjordes under kassörens föredragning. 

 

      Stämman godkände förvaltningsberättelsen och la den till handlingarna.

 

 

§ 11 Revisorernas berättelse.

 

Revisorernas berättelse för 2001 upplästes av Nils-Gustav Johansson i egenskap av förtroendevald revisor. Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning.

 

Revisorernas berättelse las till handlingarna.

 

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

         Stämman beslutade enligt revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2001.

Eskil Rubertsson, Akkan läste upp en skriftlig reservation mot beviljad ansvarsfrihet som likasinnade bereddes möjlighet att underteckna. Följande personer skrev under reservationen.

Kjell Rubertsson, Umnäs

Eskil Rubertsson, Akkan

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs

Torwald Thomasson, Storuman

Håkan Thomasson, Storuman

Hans Lindström, Norra Fjällnäs

Tage Johansson, Rönnbäck

Sölve Ivarsson, Storuman

John Elvin Hemfjell, Forsnacken

Roger Konradsson, Grannäs

 

Reservationen löd enligt följande:   

” Undertecknad reserverar sig mot beslutet om ansvarfrihet för styrelsen. Enligt domstolsutslag av de administrativa domstolarna, är jakträtten individuell för delägarna, trots dessa domar fortsätter styrelsen att administrera jakt-och fiskefrågorna, vidare att stämman ej röstar efter huvudtal (en röst per fastighet), utan efter andelar i jakt och fiskefrågorna.”

Utöver den skriftliga reservationen reserverade sig Kjell Rubertsson, Umnäs även muntligen mot att jakt och fiskeintäkter ingår i räkenskaperna. Eftersom revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet har också dessa gjort sig skyldiga till felaktigheter menade Rubertsson. Rolf Rubertsson, Gardsjönäs instämde i uttalandet.

   

  

 

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och siffergranskande revisorer för år

         2003.

 

         Stämman beslutade om arvoden enligt tidigare praxis belopp fastställdes:

 

            Styrelseordförande:      0,7*basbeloppet.

                               

            Kassaförvaltare:      1,0*basbeloppet.

 

            Siffergranskande Revisor:      0,2*basbeloppet.

 

         Till styrelsens förfogande      0, 6*basbeloppet.

 

         Ersättning för förlorad arbetsinkomst:      maximalt 0,01*basbeloppet

 

 

§ 14 Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud,         valberedning och övriga revisorer för år 2003.

 

         Stämman beslutade enligt tidigare praxis och fastställde nivåerna enligt följande:               

 

         Dagarvoden ordinarie styrelseledamöter:      0,02*basbeloppet.

 

         Dagarvoden suppleanter:                            0,02*basbeloppet för maximalt 3 styrelsemöten där kallelse ej utgått.

 

         Dagarvoden distriktsombud:      0,02*basbeloppet.

         Vid påvisad förlust av arbetsinkomst utgår ytterligare 0, 01*basbeloppet/dag för distriktsombud.

 

         Dagarvoden valberedning:      0, 02*basbeloppet. (För sammanträde utöver det som hålls på stämmodag.)

     

         Dagarvode övriga revisorer:      0,02*basbeloppet.

 

         Dagarvode justeringsmän:      0,012*basbeloppet

                               

        

För samtliga gäller att traktamente och reseersättning skall utgå i enlighet med ersättningsnivåer för Storumans Kommun.

 

 

§ 15 Motion från Hans Lindström, Norra Fjällnäs angående jaktens organisation.

 

Hans Lindström har i en motion förespråkat om en annan organisation av jakten. Han vill att nuvarande huvudjaktledare Kjell Larsson, Umnäs ersätts  pga. att han enligt Lindströms utsago missköter sitt uppdrag. Istället yrkade han på att huvudjaktledarsysslan ersätts med en sk. jaktsamordnare till vilken han föreslog Anders Pettersson. Denne skall enligt Lindström samordna jakten tillsammans med några jaktledare som stämman utsett. Han utryckte vidare, i sitt försvar av motionen, att han saknade förtroende för såväl Kjell Larsson som för hela styrelsen.

Styrelsen för TSA har tagit del av motionen och föreslagit stämman att lämna den utan bifall. Motiveringen till ställningstagandet är, att det åvilar styrelsen och inte stämman, att besluta om jaktens organisation.

Dan Frohm, Stintbäcken kritiserade Lindströms motion och yrkade på avslag i enighet med styrelsens förslag. Stämmans ordförande Per Alrik Frohm ställde Frohms förslag mot Lindströms motion.

John Elvin Hemfjell begärde skriftlig votering innan den muntliga dito genomförts, vilket enligt stämmans

ordförande var felaktigt.

 

Stämman beslutade efter muntlig prövning att ej bifalla motionen.

 

Beslutet följdes av en viss diskussion om vilka regler som gäller i samband med votering. Bla. menade Kjell Rubertsson, Umnäs att begäran om skriftlig votering skulle ha godkänts varvid han reserverade sig mot beslutet.     

 

 

 

 

§ 16 Motion från Hans Lindström, Norra Fjällnäs angående hyror/arrenden för markupplåtelser

        

Lindström menade i motionen att samliga som utnyttjar TSA:s mark i någon form borde betala arrende.

I sitt försvar av motionen tyckte han bla, att i området verksamma samebyar, borde betala arrendeavgift för sina anläggningar.

 

Styrelsen har i sitt yttrande till motionen sagt att frågor som berör arrenden och hyror är en fråga för styrelsen och ej för stämman, allt enligt allmänningsskogens reglemente. Allmänningsstyrelsens ordförande Sven Olof Tellström utvecklade därefter styrelsens syn på själva sakfrågan. Han menade att lagstiftningen är klar vad gäller samebyarnas rättighet till avgiftsfritt arrende för byggnader och anläggningar inom allmänningsskogen. Att man sedan anser att detta rättsskick är orättvist är fullt förståeligt, fortsatte Tellström.

Bengt Göran Burman, Tärnamo ansåg att lagstiftningen ej är så klar som Tellström hävdat och föreslog därför att arrendekrav skickas ut till samebyarna för att få frågan prövad.

 

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs anförde att även annan lagstiftning än rennäringslagen styrde rättsfördelningen mellan markägare och renskötsel.

 

Torwald Thomasson, Storholmen ansåg det vara felaktigt att avgiftsbelägga delägares kojor, särskilt om inte avgifter togs ut av andra nyttjare.

 

Stämmoordföranden ställde motionärens förslag mot styrelsens förslag om avslag mot varandra. Efter en oklar muntlig röstning begärdes votering.

 

         Röstningen genomfördes skriftligen och utföll enligt följande:

 

         1484 ja röster, (bifall av motionen)

 

         2873 nej röster, (avslag av motionen)

 

         Stämman beslutade således att avslå motionen. 

     

 

§ 17 Motion från Hans Lindström, Norra Fjällnäs angående jakttider

 

Lindström önskade i motionen att starten för icke delägares småviltsjakt sker den 25/9 dvs. efter första älgjaktsperioden. Enligt Lindström är många jaktlag drabbade av störningar under älgjakten. Utöver vad han redovisat i sin skriftliga motion önskade Lindström tillägga att guidad jaktverksamhet, där jakt föregåtts av kontakter med jaktledare, undantas från begränsningen.

 

TSA:s styrelse har behandlat motionen och föreslagit stämman att avslå den. Motivet till detta är, enligt styrelsens ordförande Sven Olof Tellström, inte själva sakfrågan. Enligt Tellström är man inom styrelsen öppen för förslag om justeringar av tex. jakttider. Själva beslutsrätten däremot, gällande frågor av den här karaktären, är förbehållet styrelsen och ej stämman framhöll Tellström.

 

Flera personer uttryckte sitt bifall för motionen.

 

Stämmoordföranden ställde förslaget om bifall av motionen mot styrelsens yrkande av avslag. Den muntliga röstningen var svår att uttolka varvid votering begärdes.

 

         Röstningen genomfördes skriftligen och utföll enligt följande:

 

         1256 ja röster,  (bifall av motionen)

 

2905 nej röster, (avslag av motionen)

 

Stämmoordföranden konstaterade att stämman avslagit motionen.

                     

 

 

 

 

 

§ 18 Motion från Sture Östergren och Sune Enoksson, båda Tärnaby, angående uthyrning av skogskojor.

 

            Motionärerna föreslår att TSA skall hyra ut kojor till delägare under pågående älgjakt.

         Styrelsen har föreslagit stämman att lämna den utan bifall pga. dess karaktär av styrelsefråga.

 

Flera personer yrkade på bifall till motionen, däribland John Elvin Hemfjell, Bengt Göran Burman, Hans Lindström samt Torwald och Håkan Thomasson.

 

En böljande diskussion fördes för och emot.

 

Stämmoordföranden P A Frohm ställde bifallet av motionen mot avslag av densamma enligt styrelsens förslag. Vid den muntliga prövningen kunde inte något beslut tas och votering begärdes.

 

         Röstningen genomfördes skriftligen och utföll enligt följande:

 

         1217 ja röster,  (bifall av motionen)

 

2938 nej röster, (avslag av motionen)

 

Stämmoordföranden konstaterade därvid att stämman avslagit motionen.    

 

 

§19 Motion från Eskil Rubertsson, Akkan om ändring av beslut om gällande jakt och fällavgifter.

 

Eskil Rubertsson har i motionen begärt att stämman upphäver av styrelsen fattade beslut om delägares deltagande i jakt och fällavgifter. Motionen innehöll också en del där han yrkade på att stämman ej skall bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Den senare delen av motionen behandlades därför under §12.

Rubertssons motivering är att allmänningsstyrelsen, enligt en dom i Kammarrätten 1996  ej har någon beslutanderätt i jaktfrågor.

Allmänningstyrelsen har under det styrelsemöte som föregått stämman yttrat sig som följer:

Enligt Reglementet §6 åligger det styrelsen att besluta i alla frågor, således även i frågor som berör jakten. Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen.

Erland Johansson, Hemavan yrkade på avslag av motionen.

Kjell Rubertsson, Umnäs yrkade på bifall med hänvisning till att jakten är individuell. Även Hans Lindström, Norra Fjällnäs anslöt till den uppfattningen.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs ansåg att det gjorts fel från början angående röstning och beslut om jakt. Han menade att röstning i dessa frågor skall ske utifrån sk. huvudtal och ej efter mantal, dvs. en röst per fastighet.

Efter att stämmoordföranden prövat frågan muntligt utan ett klart utfall begärdes återigen votering.

Utfallet från denna blev:

721 ja röster (bifall till motionen)

3649 nej röster (avslag av motionen)

 

Stämman beslutade således att avslå motionen.

 

Eskil Rubertsson och Kjell Rubertsson reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att röstförfarandet var felaktigt.

 

 

§20 Motion från Dan Frohm, Stintbäcken och Bo Gustavsson, Västansjö om utarrendering av älgjakt.                 

Dan Frohm och Bo Gustavsson vill i sin motion att stämman ger styrelsen uppdraget att utreda möjligheten till att utarrendera samtliga jaktområden på allmänningen. I sin motivering till förslaget säger de att de önskar minska den turbulens som funnits kring jakten under många år. De är också intresserade av att få en uppfattning om vilka inkomster en sådan utarrendering skulle kunna inbringa.

Allmänningsstyrelsen hade valt att lämna motionen till stämman utan yttrande.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs hävdade att domstolarna är medskyldiga till de stridigheter som råder med motstridiga domar i Kammarrätt och Hovrätt.

Kjell Rubertsson, Umnäs ansåg att inkomster från jakt inom allmänningen inte skall bidra till Tärnabornas försörjning.

Håkan Franzen, Boksjön tyckte att de system för älgjakt som finns idag är bra och ej behöver ändras.

 

Karl Gunnar Jonsson, Slussfors hade samma uppfattning som Håkan Franzen och menade att dagens jaktordning var mycket bra och yrkade på avslag av motionen.

John Elvin Hemfjell ansåg att detta kunde vara början till slutet för de ortsboendes älgjakt.

 

Diskussionen fördes vidare med diverse inlägg för och emot. Stämmoordföranden ställde motionärernas förslag till bifall av motionen mot Karl Gunnar Jonssons yrkande på avslag. En muntlig prövning genomfördes varefter votering  återigen begärdes.

Utfallet av röstningen blev:

 

2843 ja röster (bifall av motionen)

1550 nej röster (avslag av motionen)

 

Stämman gav alltså styrelsen uppdraget att utreda möjligheterna kring utarrendering av jakten.

 

         Mot beslutet reserverade sig följande personer:

 

         Kjell Rubertsson, Umnäs

         Eskil Rubertsson, Akkan

         Rolf Rubertsson, Gardsjönäs

         Thorwald Thomasson, Storuman

         Håkan Thomasson, Storuman

 

 

§ 21 Övriga frågor.

 

 a. Tillgång till bil för Simon Dahlgren

 

Kjell Rubertsson, Umnäs tog upp frågan varför allmänningen inte tillhandahållit någon ersättningsbil till Simon Dahlgren efter att Isuzu pickupen havererat. Han menade att detta var i det närmaste en förolämpning mot denne som nu fick använda sin egen bil för släpvagntransporter etc.

 

b. Fasta tider för stämma

 

Kjell Rubertsson, Umnäs ansåg att mer fasta tider för stämmorna skulle införas så att de som önskar inkomma med motioner vet när detta skall göras.

 

c. Framtida markförvärv

 

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven Olof Tellström framförde en del funderingar kring markköp som han önskade få stämmans synpunkter på. Som det ser ut kommer relativt stora markområden att säljas ut från statliga Sveaskog och styrelsen har under våren arbetat för att även allmänningsskogar skall ges möjlighet att förvärva sådan mark.

 

Kjell Rubertsson, Umnäs sa sig inte förstå vitsen med att köpa skog av reservatstyp av staten, som sedan kan bli föremål för avverkningsförbud.  Sven Olof Tellström svarade att det naturligtvis inte var den typen av skog och skogsmark som TSA var intresserade av att förvärva.

 

Dan Frohm, Stintbäcken ansåg att det hela var ett bra utspel. Detta fortsatte Frohm, visar på vilken kreativitet och framåtanda som finns i styrelsen.

 

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs ansåg också att det skulle kunna vara bra med tillköp av mark, men att man söker objekt i områden med bättre förutsättningar för skogsbruk.

 

Karl Gunnar Jonsson, Slussfors tyckte att det verkade mycket klokt av styrelsen att vara offensiva när det gäller skogsköp.

 

Kjell Rubertsson, Umnäs uttryckte fortsatt tveksamhet pga. att det nu inte finns några reservatspengar tillgängliga som det funnits vid tidigare förvärv. 

 

 

 

 

 

d. Fråga angående byte av arrendator

 

Bengt Göran Burman, Tärnamo ställde en fråga till styrelsen angående jakt och fiskearrendet på Strömsundsberget. Under de senaste åren har olika företagskonstallationer arrenderat området och Burman undrade varför arrendet ej lagts ut på nytt anbud vid dessa förändringar.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström svarade att det hela tiden rört sig om samma fysiska person/personer trots företagsförändringarna, och  att man därför ej sett sig motiverade till att infordra nya anbud.

 

 

§ 22 Delgivning.

 

   Allmänningsstyrelsens ordförande meddelade att Hans Lindström, Norra Fjällnäs krävt ut handlingar utgörande allmänningsstyrelsens arbetshandlingar i styrelsefrågor men förvägrats detta.

    Lindström har, efter att ha blivit nekad hjälp hos Länsstyrelsen,  gått vidare till Länsrätt och därifrån till Kammarrätt. Prövningstillstånd har ej beviljats i Kammarrätten.

 

 

§ 23 Avslutning

 

Stämmans ordförande Per Alrik Frohm konstaterade att dagens stämma varit spännande men också tråkig med tanke på de stridigheter som råder. Han utryckte avslutningsvis, att han personligen, hade fullt förtroende för den sittande styrelsen och förklarade därefter dagens stämma avslutad.

 

 

 

 

 

            Umnäs 02 06 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Alrik Frohm      Anders Pettersson

Stämmans ordförande      Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Erland Dahlberg      Eskil Rubertsson