Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma i Forsmark tisdag 990622.

Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström inledde stämman med att hälsa alla välkomna. Han ägnade därefter tid till att beskriva hur i huvudsak yttre faktorer såsom naturvårdsrestriktioner och en eventuell svensk ratificering av ILO konvention 169 framgent kan komma att påverka TSA:s: verksamhet negativt. Vad det gäller naturvårdsproblematiken är den redan idag ett faktum.

 

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för stämman valdes Per-Alrik Frohm.

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

Till att justera protokollet för dagens stämma valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Börje Vinka, Gardvik.

Protokollet kommer att justeras på kontoret i Umnäs fredag 990702.

 

§ 4 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes och de som hade någon övrig fråga att ta upp under § 15 anmälde detta.

 

§ 5 Upprop av ombud.

Föreskrivet upprop genomfördes.

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman beslöt att godkänna utlysningen.

 

§ 7 Beslut om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt för delägarna.

Stämmande beslutade att protokollet skulle hålles tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Beslut togs också på att tillsända samtliga ombud ett protokoll.

 

§ 8 Röstlängdens justering.

Röstlängden justeras i samband med eventuell röstning.

 

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse.

Kassören Erland Johansson redogjorde för 1997 års verksamhetsberättelse.

Stämman godkände förvaltningsberättelsen.

 

§ 10 Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen för 1998 upplästes och och revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning. I och med detta lägges den till handlingarna.

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade enligt revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 1998.

Kjell Rubertsson, Umnäs och Eskil Rubertsson, Akkan reserverade sig mot beslutet med motivet att styrelsen fortsätter att administrera och avgiftsbelägga jakt för delägarna vilket de anser vara felaktigt.

 

 

 

Stämman avbröts för kaffe och framför allt för att avtacka Erland Johansson som denna dag deltog i sin sista allmänningsstämma i egenskap av kassör. Erland har suttit med i styrelsen sedan 1962 och besitter egenskaper och kunskaper som kommer att vara svåra att ersätta. Om man dessutom betänker att Erland efterträdde sin far som kassör i allmänningen förstår man att det är en epok som i och med denna stämma avslutas.

Ordf. Sven-Olof Tellström tackade Erland för alla de år som de suttit tillsammans i styrelsen och uttryckte sin och med all säkerhet även den övriga styrelsens saknad över att han inte längre kommer att finnas tillgänglig i styrelsearbetet. Som avskedspresent från TSA överlämnade han ett presentkort på en resa med Hurtigrutten.

Även förvaltare Henrik Sandström passade på att tacka Erland för den tid som varit. Henrik tillhör dem som arbetat längst inom allmänningen tillsammans med Erland.

En gåva i form av en ryggsäck med okänt innehåll överräcktes av Sven Ernstsson som representant för Norra Skogsägarna.

Dagen till ära serverades tårta efter sedvanligt kaffe med smörgås. Därefter återupptogs stämman.

 

 

 

§ 12 Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och siffergranskande revisorer för år

2000.

Stämman beslutade om arvoden enligt valberedningens förslag och fastställdes till följande belopp:

Styrelseordförande: 0,7*basbeloppet.

Kassaförvaltare: 1,0*basbeloppet.

Siffergranskande Revisor: 0,2*basbeloppet.

Till styrelsens förfogande 0,6*basbeloppet.

Det särskilda arvodet som står till styrelsens förfogande är ett arvode som kan disponeras fritt inom styrelsen för särskilda utgifter. Detta har under föregående år endast utnyttjats i mindre omfattning. Stämman önskade att till nästa stämma få de särskilda utgifterna särredovisade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud, valberedning och övriga revisorer för år 2000.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och fastställdes enligt följande:

Dagarvoden ordinarie styrelseledamöter: 0,02*basbeloppet.

Dagarvoden suppleanter: 0,02*basbeloppet för maximalt 3 styrelsemöten där man ej kallats.

Dagarvoden distriktsombud: 0,02*basbeloppet.

Dagarvoden valberedning: 0,02*basbeloppet. i det fall sammanträde utöver det på

stämmodagen måste hållas.

Dagarvode övriga revisorer: 0,02*basbeloppet.

Om förlust av arbetsinkomst kan påvisas utgår ytterligare 0,01*basbeloppet/dag för distriktsombuden.

Dagarvode justeringsmän: 0,012*basbeloppet

För samtliga gäller att traktamente och reseersättning skall utgå i enlighet med ersättningsnivåer för Storumans Kommun.

 

§ 14 Tilläggsval av styrelseledamot.

På grund av att Folke Grubbström, Storuman avyttrat sin fastighet med andel i Allmänningsskogen måste en ny suppleant väljas in i styrelsen. Valberedningens förslag är Jonny Söderlund, Harrvik.

Stämman beslutar att enligt förslaget välja Jonny Söderlund

 

§ 15 Övriga frågor.

a. Hemställan om bidrag från Fjälljägarna, Storuman

Fjälljägarna, Storuman har hos stämman hemställt om ett bidrag på 30 000 kr till sin verksamhet och framförallt till juridisk hjälp i marktvistefrågor. Eftersom frågan är en styrelsefråga har den behandlats i styrelsen och där avslagits. Motivet till avslaget har varit att stämman sedan tidigare rekommenderat styrelsen att inte bevilja några bidrag.

Frågan togs nu upp som en övrig fråga av Bengt Göran Burman som representerar Fjälljägarna. Han menade att de frågor som föreningen driver och avser att driva kan komma att vara till stor nytta för allmänningens delägare.

TSA:s ordf. Sven-Olof Tellström hänvisade till en tidigare stämmas rekommendation att inte bevilja bidragsansökningar p.g.a. att det skulle kunna leda till en omfattande hantering för TSA och dessutom påverka delägarnas utdelning. Han sa dock att om stämman ändrat uppfattning i frågan så måste detta naturligtvis beaktas. Andra menade att just denna bidragsansökan var av en sådan särkaraktär att den borde kunna beviljas. Någon avvikande mening ifrån detta sistnämnda redovisades inte av stämman vilket stämmans ordförande P-A Frohm tolkade som en rekommendation från stämman att ännu en gång pröva ärendet i styrelsen.

 

b. Angående jakt på allmänningsskogen.

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs tog upp frågan om att avgiftsbelägga jakten för allmänningsdelägare. Han hänvisade till flera olika skrivelser och domar som han tolkade som ett entydigt svar på att detta inte är möjligt eftersom han betraktar jakträtten som en individuell rätt som inte i något avseende kan regleras av en allmänningsstyrelse eller en stämma. Han ansåg därför att diskussionen kring dessa frågor borde kunna avslutas p.g.a. att det enligt hans mening finns så mycket som talar för att han har rätt.

 

Dan Frohm, Klippen däremot, hävdade att det som reglerar jakten på allmänningen är allmänningslagen och det av delägarna fastlagda reglementet. Han ansåg att det i reglementet framgår att även jakt och fiske tillsammans med övriga nyttigheter som allmänningen avkastar måste regleras genom en av stämman vald styrelse.

Därefter pågick en debatt som kändes igen från tidigare år där ett flertal personer deltog. Flera talare utryckte sitt önskemål om att saken måste utredas en gång för alla med hjälp av jurister. Troligt är också att frågan blir aktuell för en civilrättslig process inom en snar framtid.

 

§ 16 Delgivningar.

Ordföranden noterade att två skriftliga delgivningar inkommit. Dessa lästes upp.

a Akkalidens jaktlag (jaktområde 1) angående anmälningsavgift.

Akkalidens jaktlag har lämnat in en skriftlig deklaration på att jaktlagsmedlemarna inte tänker betala någon anmälningsavgift för 1999.

b.Gardsjönäs jaktlag (jaktområde 3) angående anmälningsavgift.

Gardsjönäs jaktlag har inkommit med en liknande skrivelse som Akkalidens jaktlag.

Eskil Rubertsson, Akkan har under stämman inkommit med en muntlig begäran om att få närvara när 1999 års älgtilldelning verkställs av TSA:s huvudjaktledare.

 

§ 17 Avslutning

Ordföranden för stämman, Per-Alrik Frohm tackade för sig och förklarade 1999 års junistämma avslutad.

 

 

Umnäs 990702

 

 

Per-Alrik Frohm Anders Pettersson

Stämmans ordförande Vid protokollet

 

 

Justeras:

 

 

 

Börje Vinka Eskil Rubertsson