Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma för Tärna-Stensele Allmänningsskog i Tärnaby torsdag 01 12 20.

 

         Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

§ 1    Stämmans öppnande.

        

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström öppnade årets decemberstämma med att hälsa alla välkomna. Han berörde i korthet sådant som skett under året såsom:

- att boken om allmänningens historia färdigställts och utskickats till delägarna.

-att delägarstämmor genomförts med delvis svalt intresse från delägarna.

-att förvaltningssamarbetet fördjupats med Sorsele Övre Allmänningsskog med gemensam skogvaktare och förvaltare i samma person.

-att årets postförsäljning omfattat c:a 14 600 m3fub med en ovanligt hög tallandel.

Vidare nämnde han också något om den långdragna tvist kring älgjakten som finns mellan enligt honom ett fåtal missnöjda och ett större antal nöjda.

Tellström menade avslutningsvis att det största orosmolnet för TSA är det förslag som inom kort avlämnas från den rennäringspolitiska kommittén.  Om förslaget realiseras kommer en omfattande maktförskjutning att  ske till förmån för rennäring och till mycket stora nackdelar för andra areella näringar som skogbruk och turism.

Anders Pettersson, skogvaktare och tillika förvaltare på TSA visade därefter exempel på hur den nya skogsbruksplanen kan användas.   

 

 

§ 2    Val av ordförande för stämman.

 

         Till ordförande för dagens stämma valdes Per-Alrik Frohm, Rönnbäck.

 

 

§ 3    Val av 2 st. protokolljusterare.

 

Till att justera protokollet för dagens stämma valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Dan Frohm, Klippen. Dessa valdes också till rösträknare vid eventuella voteringar. Det fastställdes också att protokollet skall justeras på TSA:s kontor i Umnäs 2001 12 28 kl. 10.00.

 

 

§ 4         Godkännande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes efter diskussioner om att någon punkt där stämman väljer ny valberedning ej funnits med i kungörelsen. Några ville trots detta välja en ny valberedning medan andra hävdade att detta inte kunde göras utan att det kungjorts. Något val genomfördes aldrig och allmänningsskogen kommer därför att vara utan valberedning från årsskiftet 2002 01 01 fram till att val av valberedning kan ske på nästa stämma.

 

 

§ 5    Upprop av ombud.

 

         Föreskrivet upprop genomfördes.

 

 

§ 6    Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

TSA:s styrelseordförande. Sven Olof Tellström redovisade på vilket sätt stämman utlysts och stämman godkände detta förfarande.

 

 

§ 7         Röstlängdens godkännande.

 

Beslut togs om att justera röstlängden i samband med eventuell omröstning.

 

 

 

 

§ 8    Val av 2 revisorer och ersättare för 2002.

 

Till ordinarie revisorer för år 2002 omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag Svante Anderback, Vilhelmina och Nils-Gustav Johansson, Hemavan. Till siffergranskare valdes Svante Anderback.

                   

Till ersättare för dessa omvaldes Jan-Erik Larsson, Umnäs som ersättare för Svante Anderback och Bertil Malmfjord, Rönnäs som ersättare för Nils Gustav Johansson. Till ersättande siffergranskare valdes Nils-Gustav Johansson.

 

 

§ 9    Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för 2002.

 

Tärna-Stensele Allmänningsskogs kassör Solveig Eriksson presenterade, med bistånd av Anders Pettersson,  styrelsens förslag till budget för nästa år. Budgetförslaget godkändes av stämman.

 

 

         Budgetförslag för 2002

 

Intäkter

 

Rotpostförsäljning

3 500 000

Egna avverkningar

150 000

Jakt- och fiskeintäkter

140 000

Arrenden

110 000

Hyresintäkter

19 000

Övriga intäkter

10 000

Vägbidrag

280 000

 

4 209 000

 

 

Kostnader

 

Skogsvård

976 904

Förändring av skogsvårdsavsättningar

8 096

Skogsbruksplan

30 000

Underhåll av vägar

465 000

Skogsvägar

450 000

Jakt- och fiske

30 000

Försäkringspremier

60 000

Fastighetsunderhåll

70 000

Utredningskostnader

20 000

Skogsförvaltning

318 000

Allmänna förvaltningskostnader

125 000

Arvoden, reseersättningar styrelsen

150 000

Arvoden, reseersättningar revisorer

25 000

Arvoden, reseersättningar stämmoombud

45 000

Arvoden, reseersättningar samråd, naturvård

10 000

Till styrelsens förfogande

30 000

Representation

5 000

Boken, skogsbruk i fjällkanten

0

Avskrivningar och nedskrivningar av

 

materiella anläggningstillgångar

56 000

 

2 874 000

 

 

Rörelseresultat

1 335 000

 

 

Resultat från finansiella investeringar

 

Ränteintäkter

130 000

Räntekostnader

-6 000

Resultat efter finansiella poster

1 459 000

 

 

Extraordinära intäkter

0

 

 

Bokslutsdispositioner

 

Avskrivningar utöver plan

0

Periodiseringsfond

-95 000

Återförd K-surv

0

 

 

Resultat före utdelning

1 364 000

 

 

Avsatt för utdelning

-1 363 200

 

 

Skatt på årets resultat

-224

 

 

Budgeterat resultat

576

 

 

 

§ 10 Beslut om plats där protokoll skall hållas tillgängligt för delägarna.

 

Stämman beslutade att protokollet skulle hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs. hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Dessutom skall protokollet skickas till biblioteket i Storuman. Det skall också finnas tillgängligt på TSA:s hemsida på Internet.

Samtliga ombud och även revisorer tillsänds ett exemplar av protokollet.

 

 

§ 11 Beslut om hur kungörelse om allmänningsstämma skall annonseras.

 

Stämman beslutade att kungörelse om allmänningsstämma skall införas i Västerbottens Kuriren och i Västerbottens Folkblad samt i Storumanbladet. Kungörelsen anslås också på hemsidan med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

 

§ 12 Övriga frågor.

 

1. Missnöje med hur jaktfrågor hanteras på allmänningsskogen.

 

Hans Lindström, Norra Fjällnäs meddelade en omfattande kritik av styrelsens och särskilt huvudjaktledarens handhavande av jakten på TSA. Kritiken gällde älgtilldelning, jakttider, eftersök av trafikskadat vilt, älgobs, kontroll av fällavgifter, stugarrenden kopplade till jakt m.m. Lindström föreslog  slutligen att Skogvaktaren Anders Pettersson borde sköta den administrativa delen av jakten.

 

Huvudjaktledaren Kjell Larsson bemötte Lindström på några av punkterna. Ordföranden redogjorde för förfarandet vad gäller eftersök på trafikskadat vilt och meddelade att en översyn av gällande regler skall göras. Bengt-Göran Burman ansåg att de eftersökspatruller som finns tillgängliga för polisen borde utnyttjas vilket han menade var en kritik mot polisen och ej mot styrelsen.

 

Rolf Rubertsson föreslog att jaktledarna skulle vara med vid älgtilldelningen och att en träff ordnas där man får diskutera jakttider, eftersök etc. En större insyn i älgtilldelningen efterlystes bla. av Bengt-Göran Burman och Hans Lindström. Några, däribland Börje Vinka tyckte att jakttiden på småvilt för kortköpare tilläts starta för tidigt.

 

 

 

 

2. Angående förslaget från den rennäringspolitiska kommittén.

 

Hans Lindström utryckte stor oro över det förslag som kommer från den rennäringspolitiska kommittén.

Han poängterade vikten av att allmänningarna samverkar i frågan. Förutom avlämnandet av remissvar ansåg Lindström att det bör ske uppvaktningar hos rikspolitiker. Han förordade också att det anordnas en ”Hearing” med politiker på läns och riksnivå.      

 

Ordföranden Sven Olof Tellström höll med Lindström till fullo och menade att förslaget från kommittén leder till en kraftig rättförskjutning. Vid sidan av skogsbruket kommer turistnäringen att vara den stora förloraren hävdade Tellström.

 

Kjell Uno Rubertsson, Umnäs menade att krafter för att överföra markägarrättigheter till rennäringen varit verksamma under 80-talet men då hejdats. Rubertsson uttryckte också sitt stöd för en ”Hearing” med politiker.

 

Ordföranden lovade att driva frågan vidare. 

 

 

§ 13         Delgivningar

 

Under hösten har delägarstämmor genomförts. På stämmorna har man bla. valt ombud för perioden 2002-2006. Ordföranden läste upp vilka ombud som valts för respektive distrikt.    

 

 

§ 14 Avslutning

 

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven Olof Tellström ansåg att debatten under stämman varit intressant. Han önskade därefter alla en god jul och ett trevligt slut på året.

Ordföranden för stämman, Per-Alrik Frohm tackade för sig och förklarade decemberstämman 2001 för avslutad.

 

 

 

                               

            Umnäs 01 12 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Alrik Frohm      Anders Pettersson

Stämmans ordförande      Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

 

 

Dan Frohm      Eskil Rubertsson