Protokoll fört vid ordinarie stämma med del-

                                                                            ägarna i Sorsele Övre Allmänningsskog i

                                                                            Sorsele den 1 dec. 2001 kl.10.00

 

 

 

 

 

 

§ 14

Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar den ovanligt talrika skaran av delägare välkomna och förklarar

stämman öppnad.

 

§ 15

Val av stämmoordförande.

Oliver Gustafsson, Sorsele väljes att leda dagens stämma.

 

§ 16

Val av justerare.

Ulrik Thureson, Sorsele och Ralf Mietala, Sorsele väljes att justera stämmans protokoll.

 

§ 17

Fastställande av dagordning

I överensstämmelse med reglementet finns ett förslag till dagordning upprättat vilket presen-

teras vilket fastställes att gälla som dagordning vid stämman.

 

§ 18

Stämmans kungörelse.

Stämmans kungörelse och kallelse till denna godkännes då detta skett enligt reglementet och

tidigare fattat stämmobeslut.

 

§ 19

Godkännande av röstlängd.

Befintlig röstlängd godkännes vilken har justerats i de fall uppgifter inkommit om ändrade ä-

gareförhållanden.

 

§ 20

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Göte Holmberg och Bo Yngvesson är i tur att avgå ur styrelsen vid årsskiftet 2001/2002.

Båda har avböjt återval.

Valberedning föreslår att för tiden 2002.01.01 - 2005.12.31 väljes:

Åke Johansson, Jiltjaur 4041, 920 70 Sorsele, nyval

Lilian Holloway, Box 28, 920 75 Ammarnäs, nyval

och som personliga suppleanter väljes:

Mikael Linder, Östanåvägen 22, 920 70 Sorsele, omval

Sofia Lundberg, Rankbäcken 10, 920 70 Sorsele, nyval.

Stämman beslutar helt enligt valberedningens förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Val av revisorer och suppleanter för år 2002.

Enligt valberedningens förslag väljes som ordinarie revisorer för år 2002

Oliver Gustafsson, Norrselevägen 3 A, Sorsele, omval

Leif Hedlund, Vindelvägen 5, Sorsele, omval

och som ersättare väljes

Åke Johansson, Forsnäs 5019, Sorsele, omval

Lars Långström, Forsnäs , Sorsele, omval.

 

§ 22

Val av valberedning.

Som ledamöter i valberedningen tiden 2002.01.01 - 2003.12.31 väljes:

Sven-Erik Gustafsson, Sorselegårdsv 2 A, Sorsele, sammankallande, omval

Krister Eriksson, Ringvägen 19, Sorsele, nyval

Brbro Forslund, Övre Sandsele 1177, Sorsele, nyval

ersättare Valter Holmberg,  Prästgatan 20, Sorsele, omval

 

§ 23

Faställande av utgiftsstat för år 2002

Styrelsens förslag till utgiftsstat för år 2002 presenteras och fastställes i dess helhet till

följande:

Arvoden till styrelse och kassör                                                                                  100.000

Resor till styrelsen                                                                                                          7.000

Revision                                                                                                                        8.000

Skogsförvaltning                                                                                                        230.000

Stämplingskostnader                                                                                                    10.000

Skogsvårdskostnader                                                                                                447.000

Vägunderhåll                                                                                                               60.000

Sakförsäkringar                                                                                                           30.000

Kontor, porto, telefon                                                                                                  28.000

Kojkostnader                                                                                                                2.000

Diverse förvaltningskostnader                                                                                      10.000

Jakt och fiske                                                                                                                1.000

Skatter                                                                                                                        30.000

Summa                                                                                                                     963.000

 

§ 24

Fastställande av utdelningen.

Styrelsens förslag till kontant utdelning med 500 kronor per 1/64 mantal eller skäl faststäl-

les.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kungörelse av stämmor under år 2002.

Beslutas att kungörelse och kallelse till stämmor skall ske på samma sätt som innevarande

år.

 

§ 26

Följande övriga frågor dryftas

Anders Petterssons presentation av den nya skogsbruksplanen.

Karl-Erik Karlssons framförande av delägarnas tack för boken "Skogen vi ärvde"

Stig Vännbergs påpekande att styrelsen borde ställas personligen ansvariga för allmänning-

ens kostnader för advokat i de tvister som förekommit.

Hans Lindströms fråga om allmänningen kommer att avge remissyttrande över rennärings-

delegationens förslag vilket kommer att ske.

 

§ 27

Avslutning.

Stämmans ordförande tackar efter avslutad debatt delägarna för visat intresse och deltagande  i stämman samt förklarar denna avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

 

………………………………………….      …………………………………………………..

sekr                                                                 ordf

 

 

…………………………………………        …………………………………………………..

just.                                                                  just.