Protokoll fört vid ordinarie stämma med delägarna

                                                                  för Sorsele Övre Allmänningsskog i Ammarnäs den

                                                                  30 juni 2001  kl.10.00

 

 

 

§ 1

Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öpp-

nad.

 

§ 2

Val av stämmoordförande.

Oliver Gustafsson, Sorsele väljes att som ordförande leda dagens förhandlingar.

 

§ 3.

Val av justerare.

Allan Oskarsson, Sorsele och Elof Hedman, Storsjö väljes att jämte ordföranden justera da-

gens pprotokoll.

 

§ 4.

Fastställande av dagordning.

Förslag till dagordning finns upprättad vilken är i överensstämmelse med reglementet. Under

övriga frågor yrkar Ingemar Strömgren att jaktfrågorna skall behandlas liksom Stig Vänn-

bergs fråga om varför hans motion ej finns kungjord. Förslagen dagordning fastställes med

ovan angivna tillägg.

 

§ 5.

Stämmans kungörelse.

Redogöres för på vilket sätt kungörelse och kallelse till dagens stämma skett vilket överens-

stämmer med  stämmobeslut och reglementet varför kallelsen godkännes.

 

§ 6.

Godkännande av röstlängd.

Upprättad röstlängd vilken är i överensstämmelse med nuvarande ägarförhållanden enligt

lantmäteriet godkännes.

 

§ 7.

Förvaltnings och bokslutsredovisning.

Allmänningsskogens årsredovisning som omfattar styrelsens förvaltningsberättelse samt re-

sultat och balansräkning för verksamhetsåret 2000 föredras och beslutar stämman att godkän-

na dessa som lägges till handlingarna. Halvar From, Stig Vännberg och Ulf Hallöf  lämnar

skriftliga reservationer angående jakt och fiskefrågor som bilägges protokollet.

 

§ 8.

Revisorernas berättelse.

Stämmans ordförande som även är revisor föredrar revisorernas berättelse. Handlingen god-

kännes och lägges till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

§ 9

Arvoden till styrelsens ordföranden och revisorerna.

Arvodet till styrelsens ordföranden fastställes till oförändrat belopp som de senaste åren eller

2.640 kronor per månad.

Arvode och kostnadsersättningar till stämmans valda revisorer utgår enligt räkning från des-

sa.

 

§ 10

Styrelsearvoden och reseersättningar.

Även arvodena till styrelsens ledamöter fastställes till oförändrade belopp vilket är 70 kronor

per timme och som innefattar sammanträdestid, restid samt en rustningstimme. Arvode beta-

las för varje påbörjad halvtimme och är maximerat till 8 timmar per dag.

Reseersättning utår med för närvarande 2:50 per körd kilometer med egen bil.

Traktamente utgår endast vid förrättning utom kommunen med övernattning.

Stämman beslutar att en översyn skall ske av arvodena gemensamt med övriga allmännings-

skogar i länet för att eftersträva likartade nivåer på dessa.

 

§ 11

Övriga frågor.

Återkommande frågorna omkring den årliga älgjakten diskuteras. Allan Oskarsson efterlyser

vilka regler som kommer att gälla i framtiden. I dagsläget har ej beslut erhållits av  från Rege-

ringsrätten  på den ansökan om prövningstillstånd som gjorts vilket innebär att tidigare regler

kommer att tillämpas. Diskussionerna visar att någon förändring av delägarnas olika åsikter

i frågan har ej skett.

Stig Vännbergs skrivelse benämnd motion har behandlats i styrelsen. Styrelsen har ej kunnat

finna att denna  är något som skall fattas beslut om varför styrelsen besvarat skrivelsen till

Vännberg. Stämman informeras om det sätt på vilket skrivelsen behandlats.

 

§ 12.

Henrik Sandström som  ej längre kommer att vara  allmänningsskogens förvaltare avtackas för det arbete han nedlagt.

 

§ 13

Avslutning

Stämmans ordförande tackar de närvarande delägarna  för deras närvaro och förklarar stäm-

man avslutad.

 

Vid protokollet:

 

 

………………………………………..    …………………………………………..

sekr                                                            ordf

 

 

……………………………………….     …………………………………………..

just                                                             just