Protokoll fört vid  ordinarie stämma  med delägarna

                                                                  i Sorsele övre allmänningsskog i Sorsele den 2 dec.

                                                                  2000 kl. 10.00

 

§ 14

Stämmans öppnande.

Styrelsens ordförande hälsar de närvarande delägarna välkomna och förklarar stämman öpp-

nad.

 

§ 15

Val av stämmoordförande.

Som ordförande att leda dagens stämma väljes Oliver Gustafsson, Sorsele.

 

§ 16

Val av justerare.

Valter Holmberg, Sorsele och Torvald Karlsson, Sorsele väljes att justera stämmans protokoll.

 

§ 17

Fastställande av dagordning.

Förslag till dagordning finns upprättat i överensstämmelse med reglementet som presenteras. Förslaget fastställes att gälla som dagordning.

 

§ 18

Stämmans kungörelse.

Stämman finner att kungörelse av stämman och kallelse till denna har skett enligt reglementet

vilket godkännes.

 

§ 19

Röstlängd.

Befintlig röstlängd godkännes. Denna har justerats i de fall meddelande inkommit om ändrade

ägareförhållanden.

 

§ 20

Val av revisorer och suppleanter.

Som ordinarie revisorer för år 2001 väljes

Oliver Gustafsson, Norrselevägen 3 A,  Sorsele, omval

Leif Hedlund, Vindelvägen 5, Sorsele, omval

och som ersättare väljes

Åke Johansson, Forsnäs 5039, Sorsele, omval

Lars Långström, Box 22, Ammarnäs, omval.

 

§ 21

Fastställande av utgiftsstat för år 2001.

Styrelsens förslag till utgiftsstat för år 2001 fastställes till följande:

Arvoden till styrelse, kassör                                                                                              95 000

Resor till styrelsen                                                                                                              6 000

Revision                                                                                                                             8 000

Skogsförvaltning                                                                                                             330 000

Stämplingskostnader                                                                                                        30 000

Skogsvårdskostnader                                                                                                     360 000

 

 

 

 

Vägkostnader, underhåll                                                                                                   60 000

Sakförsäkringar                                                                                                                25 000

Kontor, porto, telefon, annonser                                                                                       23 000

Kojkostnader                                                                                                                     3 000

Diverse förvaltningskostnader                                                                                           15 000

Jakt och fiske                                                                                                                     1 000

Skatter                                                                                                                             40 000

Summa                                                                                                                         996 000

 

§ 22

Fastställande av utdelningen

Styrelsens förslag till kontant utdelning med 1.200 kronor per skäl eller 1/64 mantal faststäl-

les.

 

§ 23

Kungörelse av stämmor under år 2001

Beslutas att kungörelse av stämmorna och kallelse till dessa under år 2001 skall ske på samma

sätt som skett innevarande år.

 

§ 24

Övriga frågor.

Styrelsen informerar om de överklaganden av beslut som skett och där avkunnade domar vun-

nit laga kraft liksom överklaganden som ännu ej avgjorts.

Förvaltaren Henrik Sandström informerar om arbetet i delegation om det framtida skogsbruk.

 

§ 25

Avslutning

Stämmans ordförande tackar efter avslutad debatt delägarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

 

Vid protokollet:

 

 

…………………………………………..      ………………………………………….

sekr                                                                  ordf

 

 

…………………………………………..       ………………………………………….

just                                                                    just