Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma för Tärna-Stensele Allmänningsskog i Tärnaby tisdag 991228.

Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande.

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström öppnade årets decemberstämma med att hälsa alla välkomna. I sin ingress nämnde han årets utdelning som p.g.a. skattemässiga skäl blivit osedvanligt hög. Därefter berörde han övergripande den omtvistade jaktfrågan (läs älgjakten) där en minoritet av delägarna har en avvikande tolkning av lag och reglemente gentemot majoritet och styrelse. Detta har lett till att styrelsen vidtagit juridiska åtgärder riktat mot några delägare som ej velat följa det av styrelse och stämma beslutade regelverket för älgjakt. Avslutningsvis nämnde han också något om de problem som finns med att vissa slarvar med att betala för sina tomtarrenden. Inkrävandet av sådana arrendeavgifter kommer framgent att vara en prioriterad åtgärd.

 

§ 2 Val av ordförande för stämman.

Till ordförande för dagens stämma valdes Erland Dahlberg, Granås.

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

Till att justera protokollet för dagens stämma valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Hans Lindström, Norra Fjällnäs. Dessa valdes också till rösträknare vid eventuella voteringar. Tillika fastställdes också att protokollet från stämman skall justeras på TSA:s kontor i Umnäs 2000 01 10 kl. 10.00.

 

§ 4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

 

§ 5 Upprop av ombud.

Föreskrivet upprop genomfördes.

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

TSA:s styrelseordförande. Sven Olof Tellström redovisade på vilket sätt stämman utlysts och stämman godkände detta förfarande.

 

§ 7 Röstlängdens godkännande.

Beslut togs om att justera röstlängden i samband med eventuell omröstning.

 

§ 8 Val av 2 revisorer och ersättare för 2000.

Till ordinarie revisorer för år 2000 omvalde stämman i enlighet med valberedningens förslag Svante Anderback, Vilhelmina och Nils-Gustav Johansson, Hemavan. Till Siffergranskare valdes Svante Anderback.

Till ersättare för dessa omvaldes Jan-Erik Larsson, Umnäs och Bertil Malmfjord, Rönnäs.

 

 

§ 9 Styrelsens förslag om utdelning till delägarna för 1999.

Utdelning för 1999 fastställdes av stämman till 2 725 200 kr.

 

§ 10 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för 2000.

Tärna-Stensele Allmänningsskogs nye kassör Solveig Eriksson presenterade styrelsens förslag. Solveig poängterade att uppställningen av poster from årets budget är förändrad för att bättre motsvara Allmänningens redovisningssystem. Budgeten är därför ej direkt jämförbar med budgetar från tidigare år.

 

Budgetförslag för 2000

Intäkter

Rotpostförsäljning

3 111 000

Egna avverkningar

305 000

Jakt- och fiskeintäkter

130 000

Arrenden

90 000

Hyresintäkter

19 000

Övriga intäkter

10 000

Vägbidrag

244 000

3 909 000

Kostnader

Skogsvård

-1 001 000

Avsättning för skogsvårdsåtgärder

0

Skogsbruksplan

-190 000

Underhåll av vägar

-465 000

Skogsvägar

-410 000

Jakt- och fiske

-56 000

Försäkringspremier

-60 000

Fastighetsunderhåll

-90 000

Utredningskostnader

-40 000

Skogsförvaltning

-205 000

Allmänna förvaltningskostnader

-260 000

Arvoden, reseersättningar styrelsen

-200 000

Arvoden, reseersättningar revisorer

-25 000

Arvoden, reseersättningar stämmoombud

-65 000

Arvoden, reseersättningar samråd, naturvård

-10 000

Till styrelsens förfogande

-30 000

Representation

-5 000

Övriga personalkostnader

-10 000

Avskrivningar och nedskrivningar av

Materiella anläggningstillgångar

-200 000

-3 322 000

 

Rörelseresultat

587 000

Avsättning för utdelning 2001

-1 022 400

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter

150 000

Räntekostnader

0

Resultat efter finansiella poster

-285 400

Bokslutsdispositioner

Avsatt till periodiseringsfond

0

Återförd periodiseringsfond Tax -95

255 169

Återförd K-surv

70 666

Skatt på årets resultat

-11 322

Budgeterat resultat

29 113

Budgeten genomgicks och kommenterades punkt för punkt av kassören m.fl.

Ali Rubertsson, Storuman ansåg att Allmänningen ej har rätt att budgetera intäkter för jakt och fiske vilket tillbakavisades av TSA:s ordförande Sven-Olof Tellström som hänvisade till reglementet. Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs ansåg att om kostnadsposten "till styrelsens förfogande" skulle tas upp i budgeten så skulle sådana medel användas till den exkursion som inplanerats. Dan Frohm, Klippen m.fl. ansåg det vara rimligt att medel fanns avsatta till styrelsens förfogande för oförutsedda utgifter. Enligt önskemål från tidigare stämma skulle styrelsen from 1999 redovisa specificerade kostnader för denna post vilket också är gjort på denna stämma. För 1999 är inga medel förbrukade.

Stämman godkände styrelsens förslag till utgifts och inkomststat för 2000.

Eskil Rubertsson, Akkan, Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs och Ali Rubertsson, Storuman reserverade sig mot beslutet med invändningen att intäkter för jakt och fiske ej skall ingå i budgeten.

Stämman avbröts för kaffe och smörgås.

 

§ 11 Motion om att utreda frågor kring Allmänningsskogens delning.

I en motion till TSA:s stämma har ett antal ombud önskat att en utredning genomförs av de areella och kostnadsmässiga frågor som är förknippade med en delning av Allmänningsskogen. Motivet till motionen är enligt motionärerna den "turbulens, oenighet och bråk gällande jakt och äganderätt" som finns.

Styrelsen har i sitt yttrande över motionen sagt att den "är av så stor betydelse och har vittgående konsekvenser för Allmänningsskogens delägare" att man lämnar till stämman att besluta om den utan något yttrande utöver detta.

Dan Frohm, Klippen utvecklade motivet bakom motionen enligt ovan och ansåg tillsammans med övriga motionärer att styrelsen skall få i uppdrag att utreda en delning utifrån gällande fördelningstal för Tärna och Stensele socknar.

Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs menade att någon delning utifrån dessa fördelningstal ej kan göras. För att en delning skall kunna ske menade han att samtliga delägare måste vara överens om en sådan.

 

 

 

TSA:s ordförande Sven-Olof Tellström utvecklade sin och styrelsens syn på jaktfrågorna. Han menade bla att någon total enighet bland samtliga delägare aldrig kan uppnås och om detta mot förmodan skulle krävas skulle det leda till att delägarna ej kan ansöka om licensjakt på Allmänningens mark. Han ansåg vidare att när styrelsen har ansvar för att övervaka att skogsskador förosakade av älgbetning ej uppstår i för stor omfattning så krävs någon form av reglerad avskjutning. Som ett exempel på hur detta skulle kunna lösas nämnde han möjligheten att utöka samebyarnas avskjutning, den enda gruppering som i sådant fall skulle kunna bedriva älgjakt på licens. Avslutningsvis menade Tellström att han personligen ändå yrkade på avslag av motionen då han ansåg att ett antagande av den skulle få flera negativa konsekvenser.

Dan Frohm frågade varför de som var missnöjda inte hade gått till domstol med sina klaganden och fick till svar av Eskil Rubertsson att han ansåg att det idag finns många prejudicerande domar som talade för deras sak. Sven-Olof Tellström menade att det ej finns några sådana domar där TSA varit inblandad och att det även finns domar som ger stöd för att styrelsen har beslutanderätt i jakt och fiskefrågor. Han betonade också vikten av att visa upp en intern enighet utåt då markutnyttjandet i fjällområderna framgent kan utsättas för svåra prövningar. Kjell-Uno Rubertsson inbjöd styrelsen till att diskutera en uppgörelse om jakten.

Bo Gustafsson, Västansjö som är en av motionärerna menade att ett samägande måste bygga på ett givande och ett tagande och att det idag gått alltför mycket prestige i frågan. Han ansåg därför att jakt och fiskerättigheterna inom Allmänningen måste utredas.

Efter avslutad överläggning ställde stämmans ordförande Erland Dahlberg stämman inför beslut om att bifalla motionärernas förslag. Sven-Olof Tellström yrkande på avslag av motionen. Efter en svårtydd muntlig prövning begärde Dan Frohm, Klippen votering och Bengt Göran Burman, Tärnamo sluten omröstning.

Röstningen utföll enligt följande: 1847 röster för avslag

2653 röster för bifall.

Stämmans ordförande fann i och med detta att stämman antagit motionen i sin helhet.

Eskil Rubertsson, Akkan reserverade sig skriftligen mot stämmans beslut som han ansåg vara ogiltigt utan att samtliga delägare kallats. Han menade också i sin skrivelse att stämman inte är behörig att fatta beslut om sådant som kan medföra kostnader som enligt honom ej inryms i gällande lagstiftning för Allmänningsskogar.

Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs och Ali Rubertsson, Storuman reserverade sig muntligt mot beslutet med liknande motiveringar.

 

§ 12 Motion från Fjälljägarna angående bidrag.

Till Junistämman i Forsmark hade föreningen Fjälljägarna inkommit med en bidragsansökan på 30 000 kr. Styrelsen beslutade då att avslå ansökan med motiveringen att styrelsen, på rekommendation av tidigare stämma tagit ett principiellt beslut om att ej bevilja bidrag till ideella föreningar. Stämman uttalade då sin önskan om att styrelsen än en gång skulle pröva just detta ärende vilket den nu gjort. Styrelsen vidhåller sin tidigare uppfattning och lämnar till denna stämma att besluta i ärendet.

Bengt-Göran Burman, Tärnamo, ombud och tillika representant för Fjälljägarna berättade kortfattat om föreningens verksamhet och förklarade att bidraget skulle användas till att driva frågor gällande jakt och fiskerättigheter som enligt honom skulle vara till gagn för samtliga delägare i TSA.

Kjell-Uno Rubertsson, Umnäs ansåg att pengar från TSA:s skogsbruk inte skall användas för att driva jakt och fiskefrågor utan att överskottet från Allmänningens verksamhet skall delas ut. Därefter kan, hävdade Rubertsson, var och en besluta om de vill satsa sina pengar på stöd till föreningen. Rubertsson yrkade därför på avslag av motionen. Flera andra ombud, däribland Terje Karlsson, Dorotea, Alfons Vesterlund, Umfors och Sten Börje Vinka, Gardvik yrkade på bifall till motionen med motiveringen att föreningen Fjälljägarnas arbete var av särskild vikt och därför berättigade till ett undantag från gällande bidragspolicy.

 

Efter frågeställan till stämman om bifall eller avslag till bidragsansökan fann stämmans ordförande Erland Dahlberg att stämman beviljar ett bidrag om 30 000 kr till föreningen Fjälljägarna.

Kjell-Uno Rubertsson och Eskil Rubertsson reserverade sig mot stämmans beslut.

 

§ 13 Beslut om plats där protokoll skall hållas tillgängligt för delägarna.

Stämman beslutade att protokollet skulle hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, dvs hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA:s kontor i Umnäs. Beslut togs också på att tillsända samtliga ombud och även revisorer ett exemplar av protokollet.

 

§ 14 Beslut om i vilka tidningar kungörelse om allmänningsstämma skall införas.

Stämman beslutade att kungörelse om allmänningsstämma skall införas i Västerbottens Kuriren och i Västerbottens Folkblad.

 

§ 15 Övriga frågor.

Inga övriga frågor togs upp.

 

§ 16 Delgivningar.

Inga delgivningar.

 

§ 17 Avslutning

Ordföranden för stämman, Erland Dahlberg konstaterade att diskussionerna varit livliga. Han önskade därefter alla ett gott nytt år och förklarade århundradets sista Allmänningsstämma för avslutad.

 

 

Umnäs 000110

 

 

 

………………………..

………………………..

Erland Dahlberg

Anders Pettersson

Stämmans ordförande

Vid protokollet

   
   

Justeras

 
   

………………………

………………………

Hans Lindström

Eskil Rubertsson