Protokoll fört vid ordinarie allmänningsstämma i Forsmark tisdag 2001 06 19.

 

             Stämman påbörjades kl. 12.00

 

 

 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande.

     

Allmänningsstyrelsens ordförande Sven-Olof Tellström välkomnade en något gles församling till årets stämma och förklarade den öppnad.

 

 

§ 2 Val av ordförande för stämman.

 

      Till ordförande för stämman valdes Nils-Gustaf Johansson, Björkfors.

 

 

§ 3 Val av 2 st. protokolljusterare.

 

Till att justera protokollet för stämman valdes Eskil Rubertsson, Akkan och Bengt-Göran Burman, Tärnamo.

I samband med punkten bestämdes att protokollet skall justeras på TSA: s kontor i Umnäs 2001 06 27 kl. 10.00. Justeringsmännen utsågs dessutom till rösträknare ifall rösträkning skulle bli aktuellt.

 

 

§ 4 Fastställande av dagordning.

 

Dagordningen godkändes och fastställdes enligt kungörelsen.

 

 

§ 5 Upprop av ombud.

 

      Föreskrivet upprop genomfördes av TSA:s kassör Solweig Eriksson.

 

 

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 

Sven Börje Lidnäs, Nordanås ansåg att den vedertagna ordningen vid kallelse till stämma var otillräcklig eftersom vissa utboende, enligt honom aldrig nås av information om datum för stämman. TSA: s ordförande Sven-Olof Tellström samt stämmans ordförande Nils Gustaf Johansson menade båda att en kallelse till samtliga delägare skulle bli alltför dyr och omständlig. Däremot kommer kungörelsen att fr.om. nästa stämma  finnas tillgänglig på Internet.

Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

 

 

§ 7 Beslut om plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt för delägarna.

 

Stämman beslutade att protokollet skall hållas tillgängligt enligt tidigare praxis, d.v.s. hos ordföranden, hos kassören, på kommunexpeditionen i Tärnaby samt på TSA: s kontor i Umnäs. Samtliga ombud skall tillsändas ett ex. av protokollet. Protokollet skall även finnas tillgängligt på TSA: s och SÖA: s gemensamma hemsida på Internet med adressen: www.allmskog-ac.nu

 

 

§ 8 Röstlängdens justering.

 

      Stämman beslutade att röstlängden skall justeras i samband med eventuell votering.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Styrelsens förvaltningsberättelse.

 

TSA: s ordförande Sven-Olof Tellström läste upp styrelsens förvaltningsberättelse. En hel del frågor rörande avverkning, skogsvård och vägbyggnad dök upp som besvarades av ordföranden med stöd av skogvaktare Anders Pettersson. Intresse om en skogsexkursion anmäldes och TSA: s styrelseordförande utlovade en sådan framgent. Skogvaktaren meddelade att en presentation av den nu färdiga nya skogsbruksplanen kommer att ske under decemberstämman. Sven-Olof Tellström gav uttryck för den oro som finns rörande framtida avsättningsmöjligheter för skogsråvara från allmänningsområdet.

Kassör Solveig Eriksson hade därefter en genomgång av TSA:s räkenskaper. 

     

      Stämman godkände förvaltningsberättelsen och la den till handlingarna.

 

 

§ 10 Revisorernas berättelse.

 

Revisorernas berättelse för 2 000 lästes upp av Nils-Gustav Johansson i egenskap av förtroendevald revisor. Revisionen har inte givit anledning till någon anmärkning.

Revisorernas berättelse las till handlingarna.

 

 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

         Stämman beslutade enligt revisorernas tillstyrkande att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2000.

Mot beslutet reserverade sig följande personer:

Kjell Rubertsson, Umnäs

Eskil Rubertsson, Akkan

Rolf Rubertsson , Gardsjönäs

Sven-Börje Lidnäs, Nordanås.

 

Motivet till de ovan nämndas reservationer var att de anser det vara felaktigt att jakt och fiskefrågor hanteras inom TSA:s förvaltning.   

 

  

   Stämman avbröts för kaffe och smörgås

 

 

§ 12 Avtackning av Förvaltare Henrik Sandström.                         

 

Utöver dagordningen avtackades förvaltare Henrik Sandström. Allmänningens ordförande Sven-Olof Tellström tackade Sandström för alla de år som han bistått TSA med sitt stora kunnande och sin entusiasm. I samband med avtackandet överräckte han förutom blommor en gåva i form av en kniv tillverkad av Sune Enoksson, Tärnaby. Sandström tilldelades också ett livslångt jakt och fiskekort.

Henrik tackade för sig och konstaterade att han till dags dato varit verksam inom allmänningen i ganska exakt 35 år. Han påtalade att mycket har skett under hans tid som förvaltare både vad gäller skogsteknik och skogsvård. Konjunktursvängningar har också varit ett normalt inslag under åren men Henrik menade att dagens virkesköparsituation med ett minskande antal aktörer kan vara allvarligare än tidigare.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 Beslut om arvoden till styrelsens ordförande, kassaförvaltare och siffergranskande revisorer för år

         2001.

 

         Stämman beslutade om arvoden enligt valberedningens förslag och följande belopp fastställdes:

 

         Styrelseordförande:                                                        0,7*basbeloppet.

                                                                                                          

         Kassaförvaltare:                                                              1,0*basbeloppet.

 

         Siffergranskande Revisor:                                              0,2*basbeloppet.

 

         Till styrelsens förfogande                                              0, 6*basbeloppet.

 

         Ersättning för förlorad arbetsinkomst:                         maximalt 0,01*basbeloppet

 

 

§ 14 Beslut om dagarvoden, traktamenten och reseersättningar till styrelseledamöter, distriktsombud,                                               valberedning och övriga revisorer för år 2001.

 

         Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och fastställde nivåerna enligt följande:    

 

         Dagarvoden ordinarie styrelseledamöter:       0,02*basbeloppet.

 

         Dagarvoden suppleanter:                                  0,02*basbeloppet för maximalt 3 styrelsemöten där kallelse ej utgått.

 

         Dagarvoden distriktsombud:                            0,02*basbeloppet.

         Vid påvisad förlust av arbetsinkomst utgår ytterligare 0, 01*basbeloppet/dag för distriktsombud.

 

         Dagarvoden valberedning:                                0, 02*basbeloppet. (För sammanträde utöver det som hålls på stämmodag.)

     

         Dagarvode övriga revisorer:                             0,02*basbeloppet.

 

         Dagarvode justeringsmän:                                0,012*basbeloppet

                                                                           

        

För samtliga gäller att traktamente och reseersättning skall utgå i enlighet med ersättningsnivåer för Storumans Kommun.

 

 

§ 15 Övriga frågor.

 

Sven Börje Lidnäs undrade varför kungörelsen för stämman inte lagts ut på Internet. Skogvaktare Anders Pettersson svarade att Internetanvändningen för TSA är så pass nytt att ingen tänkt på detta. Som tidigare meddelats i detta dokument kommer kungörelsen att from decemberstämman 2001 att finnas på hemsidan.

 

 

§ 16 Delgivning.

 

Tre skriftliga meddelanden lämnades till styrelseordföranden för att delges på stämman:

Rolf Rubertsson, Gardsjönäs anförde att han tillsammans med sitt jaktlag på område 3 har för avsikt att fälla 2 vuxna älgar under licensjakten på älg 2001 utan att erlägga några avgifter till allmänningen.

En liknande utfästelse gjordes också skriftligen av Eskil Rubertsson, Akkan som representant för  Akkalidens jaktlag (område 1) med skillnaden att man tilldelad sig själva 4 vuxna älgar.

Slutligen meddelade Sven-Börje Lidnäs, Nordanås att han tänkt skjuta 1 vuxen älg på den del av allmänningsskogen som han anser tillhöra Torpsta.

 

 

 

 

 

§ 17 Avslutning

 

TSA: s styrelseordförande Sven-Olof Tellström nämnde kort om det utvecklade och fördjupade samarbete med Sorsele Övre Allmänningsskog som enligt planerna skall starta den 1/7.  Meningen är att TSA: s nuvarande skogvaktare Anders Pettersson från detta datum skall fungera som gemensam förvaltare och skogvaktare för de bägge allmänningarna.

Ordföranden för stämman, Nils-Gustav Johansson tackade för sig och önskade alla en trevlig sommar. Han tog också tillfället i akt att uppmana närvarande ombud, att inför höstens förestående delägarstämmor, om möjligt verka för att en föryngring av de förtroendevalda inleds. Därefter förklarade han 2001 års junistämma avslutad.

 

 

 

                                                                            Umnäs 01 06 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Gustav Johansson                                                                                     Anders Pettersson

Stämmans ordförande                                                                                       Vid protokollet

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

Bengt-Göran Burman                                                                                         Eskil Rubertsson