Översyn av reglemente

På uppdrag av stämman gör styrelsen en översyn av reglementet från 1954. Detta sker i samverkan med Tärna-Stensele- och Vilhelmina Övre Allmänningsskog. Varför behövs då ett nytt reglemente?
Styrelsen har angett följande motiv och dessa har använts som riktlinjer vid framtagande av förslaget:

1. Ändrad Lagstiftning.
Under de 50 år som gått sedan reglementet skrevs har ändringar gjorts i Allmänningsskogslagen men även i annan lagstiftning.

2. Modernisering av innehållet.
En del av sakinnehållet i reglementet är inaktuellt. Tex. finns 50 år gamla beloppsangivelser för vissa fonder

3. Modernisering av språket.
För att lättare förstå reglementets innehåll bör språket moderniseras.

4. Minskad detaljreglering
Nuvarande reglemente innehåller många krav på redovisningsskyldighet till myndigheter som Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen. Det mesta av detta bör tas bort i ett nytt reglemente. Likaså finns en del detaljreglering som är omodern. Ett nytt reglemente bör ge förvaltningen större handlingsfrihet så att det kan fungera även om framtidens förutsättningar förändras.

5. Klarläggande vad som är lag och vad som är reglemente.
Det finns ett behov av att klarlägga vad som regleras i lag och vad som delägarna själva kan bestämma om.

6. Förtydligande av ansvarsfördelningen inom förvaltningen.
Ibland har det rått oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelse och stämma, främst när det gäller jakt och fiske. I ett nytt reglemente bör detta förtydligas ytterligare. Det är tex. viktigt för de personer som kommer att sitta i en framtida styrelse att ett styrdokument som reglementet klart anger vilka frågor som styrelse respektive stämma har att besluta om.

På stämman i juni 2004 gavs information om hur processen med framtagande av förslaget framskrider.
Vid decemberstämman 2004 presenterades det grundförslag som skickats till ägare av en och tvåägda delägarfastigheter samt till ställföreträdare för flerägda dito.

Delägarna har genom remissförfarande beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Vid decemberstämman 2005 antogs förslaget och skickades därefter tilll Länsstyrelsen för prövning och fastställelse. Länstyrelsen fastställde reglementet 2006 12 12

De senaste
2006-12-21  Reglemente efter justeringar av L.S. 2006 12 12
2006-12-18  Länsstyrelsebeslut fastställelse av reglemente
Sök i arkivet:
Visa månad:

Dokumentsida 1 av 1
1. Det gamla reglementet
2.Diskussionsunderlag vid möte med LS. 2003
3.Ändringsförslag presenterat på stämma juni 2004
5. Följebrev reglementsutskick
5. Reglementesöversyn v. 1.4 04 08 23
6. Reglementesöversyn v. 1.7 05 03 08
7. Reglementesöversyn v. 1.7 05 03 08 (slutver)(Slutligt förslag till decemberstämman 2005)
Nya reglementet tryckt slutversion 2011-11-01
<<<  1  >>>