Natur/miljö

Vår naturvårdsstrategi utgår från ett landskapsperspektiv där landskapets potentiella förmåga att hysa rödlistade arter står i fokus.

Vi har som mål att bidra till bevarandet av den biologiska mångfaldens bevarande genom att:

· inget eller endast ett extensivt brukande sker inom vissa utvalda, större sammanhängande skogsområden.

· bevara nyckelbiotoper som bedömts viktiga att spara i ett landskapsperspektiv

· avsätta biotopskyddsområden

· avsätta områden i form av sk. Naturvårdsavtal

· att naturvårdstänkandet alltid finns med i planering och genomförande vid alla typer av skogliga åtgärder.